ចង់ប្រាប់ មិត្តប្រុស ថាអ្នកចង់ បែកគ្នាធ្វើដូចម្តេច?

រូបតំណាង

យុវវ័យ១៨+

នៅពេលដែល អ្នកឈានទៅ ដល់ការសម្រេច ចិត្តចុងក្រោយ ថាអ្នកមិនចង់ទាក់ ទងជាមួយ និងបុរស ម្នាក់នោះត ទៅទៀត វាគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការ ស្វែងរកនូវការ សញ្ជឹងគិត មួយក៏ដូចជា ការរិះរក មធ្យោបាយដើម្បី លៃលកយ៉ាងណា ឲ្យមើលមុខគ្នាចំទៅថ្ងៃក្រោយ បន្ទាប់ពីបែក បាក់ស្ពានចម្លង ស្នេហ៍ហើយនោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីប្រាប់ទៅ មិត្តប្រុសអ្នកថា អ្នកចង់ចែក ផ្លូវគ្នាជាមួយគាត់៖

  1. ចូរប្រាកដក្នុងចិត្តជា ដាច់ខាតថាការលើក ឡើងនោះជាការ បញ្ចប់នៃទំនាក់ ទំនងស្នេហ៍របស់ អ្នកទាំងពីរ។ អ្នកអាចនឹងងាយ ឈឺចាប់ទៅនឹង ចម្លើយរបស់មិត្តប្រុសអ្នក ដែលព្យាយាម រក្សាចំណង ស្នេហ៍មួយនេះ ប្រសិនជាអ្នកនៅ រារែកចិត្តឬមិន ប្រាកដក្នុងចិត្តថា ការធ្វើបែបនេះគឺជា រឿងដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុង ការធ្វើបែបនេះ។
  2. ស្នើមិត្តប្រុស របស់អ្នក ណាត់ជួបគ្នាសន្ទនា ឯកជនមួយ។ ជ្រើសរើស ទីកន្លែងនិងពេល វេលាមួយខណៈ ដែលក្នុងចំណោម អ្នកទាំងពីរ នឹងផ្សេងគ្នា ហើយមិនមាន ការរំខានពីអ្នកដទៃ។
  3. ប្រើប្រាស់ក្រសែ ភ្នែករបស់អ្នក ឲ្យនឹងនហើយ រក្សាការដាក់ មុខឲ្យត្រង់។ ធ្វើបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យ គាត់ប្រាកដថាអ្នកពិតជាលេង មែនទែនហើយ និងមានរឿងមួយចំនួនដ៏ សំខាន់ដើម្បី ពិភាក្សា គ្នាដោយគ្មានការ រំខានឬការនិយាយ លេងសើច។
  4. ចូរប្រាកដក្នុងចិត្ត អំពីការយក ចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក។ តាមរយៈការដំណាក់កាល នេះការការបង្វែងដាន នឹងត្រឹមតែជា រឿងធ្វើឲ្យមានការភាន់ ច្រឡំនិងធ្វើឲ្យវាកាន់ តែលំបាកក្នុង ការនិយាយចេញ មកនូវអ្វីដែលចាំ បាច់ត្រូវនិយាយនោះ។
  5. ពិចារណាថាតើអ្នក ចង់ពន្យល់ដល់ គាត់កម្រិតណា។ វាគឺជាភាពតានតឹងមួយក្នុង ការចែកផ្លូវ គ្នានិងការ ជជែកគ្នាយូរអំពី អារម្មណ៍ក្នុងចិត្ត ។
  6. រក្សាចិត្តករុណា យកចិត្តទុកដាក់ និង រឹងប៉ឹង ។ បង្ហាញថាអារម្មណ៍របស់ គាត់គ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែ អ្នកមិននិងកំពុង រង្គោះរង្គើពីតំណែង របស់គាត់ចំពោះ ការបញ្ចប់ទំនាក់ ទំនងនោះឡើយ។ គាត់ត្រូវការចង់ដឹងថា អ្នកលេងមែនទែន ខឹងខ្លាំងឬយ៉ាងណានិងមាន ន័យថាអ្នកចង់ និយាយពីអ្វី។
  7. កាត់វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលមួយ។ កុំលើកទូរស័ព្ទ តបផ្ញើឬអ៊ីម៉ែល ពីគាត់ក្នុងពេលមួយ ពោលគឺគ្រាន់តែតប ទៅថាអ្នកខឹងខ្លាំង នឹងមិនជជែកអំពី ការព្យាយាមចង់ចាប់ ផ្តើមសារជាថ្មីឡើយ។

    ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា