គិតដល់ថ្ងៃ២៣ វិច្ឆិកា ពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត បានជាង៧លាននាក់

ភ្នំពេញៈ ខណៈដែលនៅសល់តែ៥ថ្ងៃទៀត ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវបានបញ្ចប់ យោងតាមលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមបែបអេឡិកត្រូនិកនេះ គិតពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ត្រឹមម៉ោង១៨ៈ០០ល្ងាច បានបង្ហាញថា មានចំនួនសរុប៧.៤៩៦.៥៥១នាក់ ស្រី៤.៩៣២.៧៥៥នាក់ គិតជាភាគរយ៧៧,៥៧ភាគរយ ៕