ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស​ ទាំងអស់​ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ចូលរួមដេញថ្លៃជាសាធារណៈ​ ការងារ5ប្រភេទ

0
68