លោក Donald Trump ឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការហើយ

gdffsda

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ លោក Donald Trump បានឈ្នះឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី៤៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ ! ដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត លោក Donald ទទួលបានចំនួន៖

អ្នកបោះឆ្នោតតំណាងរដ្ឋបង្ហាញលទ្ធផល៖

* Donald Trump: 276
* Hillary Clinton: 218

សរុបប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក៖

* Donald Trump: 54,548,582 = 48.3%
* Hillary Clinton: 53,184,119 = 47.1%

* សូមបញ្ជាក់ថា ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋទាំងអស់របស់អាមេរិកមានចំនួន ៥៣៨ ហើយបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវការសំឡេងចាប់ពី ២៧០ឡើងទៅទើបសន្មត់ថា ឈ្នះឆ្នោត ក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ៕