ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ផល​ KODOMO ​ប្រារព្ធ​កម្ម​វិធី​ 3L Charity​ ជួយ​កុមារ​កម្ពុជា​

fgghfgds

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន LION Corporation (Thailand) Limited និង TSRN Distribution Co, LTD ជាក្រុមហ៊ុននាំចូល និងចែកចាយផលិតផល KODOMO នឹងរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌  3L Charity (Live,Love,Laugh) ជួយកុមារកម្ពុជា តាមរយៈអង្គការគ្រួសារថ្មី ។

ខាងក្រោមនេះ ជាខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ របស់ KODOMO

KODOMO