មិត្តប្រុសសារភាពស្នេហ៍ គួរឆ្លើយតបដូចម្ដេច?

ការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលគប់ក្នុងបេះដូង ប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្ត វាហាក់បីដូចជា មិនខុសគ្នាពីក្នុងខ្សែភាព យន្តប៉ុន្មាននោះ ឡើយ។ដូច្នេះទាំង សុភាពបុរស និងនារីទាំងឡាយ ប្រសិនជាមាន អ្នកណាម្នាក់មកសារភាពពីក្តីស្រលាញ់ចំពោះអ្នក ចូរឆ្លើយតបទៅវិញតាមវិធីដូចខាងក្រោមនេះ៖…


hhh

ការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតប

  • ប្រសិនជាអ្នក កំពុងតែគិត អំពីប្រធាន បទនេះវា គឺជាឱកាស ដ៏ល្អមួយ នៅពេល អ្នកស្ថិតក្នុង ស្ថានការណ៍ នោះថាតើ អ្នកគួរគិត យ៉ាងម៉េចចំពោះ ពាក្យបីម៉ាត់ ដ៏មានសារសំខាន់ ដែលអាចនឹង ក្លាយជា ទិសដៅនៅថ្ងៃអនាគត របស់អ្នកនោះ។សួរខ្លួន ឯងថាអ្នកពេញ ចិត្តនិងស្រលាញ់ គាត់ដែរទេ។
  • ធ្វើឲ្យស្រឡះ ចិត្តក្នុងស្ថានការណ៍ នេះប្រសិនជា ក្តីស្រលាញ់ មួយនេះ ពុំមែនជាល្បែង កម្សាន្តអា រម្មណ៍ ទេនោះ។តែវាមិន មែនមានន័យថា អ្នកប្រាប់គាត់ដោយត្រង់ ថាអ្នកមិន ស្រលាញ់ ពេញចិត្ត គាត់នោះ ឡើយ។គួរតែលើកពី ការរាប់អា នធ្វើជាមិត្ត ដ៏ល្អវិញទើប ជាការប្រសើរ។

តើអ្វីដែលអ្នកគួរនិយាយ?

  • ពាក្យគន្លឹះ គឺខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ អារម្មណ៍ផង! ពិតមែនឬ អរគុណ ហើយឆ្លើយតប ដោយត្រង់។
  • អ្នកគួរ ពិចារណា ខ្ញុំមិនទាន់បាន ត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតប នៅពាក្យ បងស្រលាញ់អូន នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែនៅ ចំពោះមុខអ្នក ហើយ។អ្នកគួរអរគុណ ទៅគាត់។
  • អ្នកគួរពិចារណា ខ្ញុំពិតជា មិនស្រលាញ់គាត់ នោះឡើយ វានឹងមិនកើត ឡើងឡើយ។
  • ខ្ញុំចង់ធ្វើជា មិត្តនិងគ្នា។ខ្ញុំពិតជាចង់ បានត្រឹមតែជា មិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះ។
  • ត្រូវចងចាំថា លៃលកនូវពាក្យគួរ សមនិងគោរពឬ មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវ ចិត្តគាត់ឡើយ។
  • ត្រូវបង្ហាញថា អ្នកឃើញពីគុណ តម្លៃនៃភាពក្លាហាន របស់គាត់។
  • វានឹងមានភាព ឆ្គងបន្តិចបន្តួច ជាមិនខាន ឡើយតែក៏មិន ជាបញ្ហាអ្វីឡើយ។ទោះជា យ៉ាងណា ជីវភាព ជាក់ស្តែងគឺមិន ដូចជាក្នុងខ្សែ ភាពយន្តទាំង ស្រុងនោះទេ។វាគឺជាការងារ របស់អ្នកនៅក្នុងការ ធ្វើឲ្យ ប្រសើរ ឡើងនិងកាន់ តែទទួលបាន ល្អចពោះ អារម្មណ៍បែបនេះ។

uu