តើ​បិ​សាច​ក្រហម​ Man​ Utd​ អាច​បំបែកកំ​ណត់​ត្រាមិន​ឈ្នះ​នៅ​ផ្ទះ​តោ​ខៀវ​ Che​l​s​e​a​ បាន​ឬអ​ត់?​

(៥)Chelsea (-០/០.៥) Man Utd  (៧)

Chelsea ( D-L-W-L-W  ) ក្នុងផ្ទះ៤ប្រកួតគឺ ៣-១-០  ស៊ុតបាល់បាន ៩គ្រាប់និងរបូតវិញ ៣គ្រាប់។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

០៩-១៦ Arsenal ៣-០ Chelsea

១០-១៦ Hull ០-២ Chelsea

១០-១៦ Chelsea ៣-០ Leicester

Man Utd (W-W-D-D-W ) ក្រៅផ្ទះ៤ ប្រកួតគឺ ២-១-១  ស៊ុតបាល់បាន៥ គ្រាប់និងរបូតវិញ   ៤គ្រាប់។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

១០-១៦ Man Utd ១-១ Stoke

១០-១៦ Liverpool ០-០  Man Utd

១០-១៦ Man Utd ៤-១  Fenerbahce

ប្រវត្តិជួបគ្នា ១០ប្រកួត Chelsea   ឈ្នះ៣  ស្មើ៥ និងចាញ់២ 

ជួបគ្នាប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

១០-១៤ Man Utd  ១-១ Chelsea

០៤-១៥ Chelsea ១-០  Man Utd

១២-១៥ Man Utd  ០-០ Chelsea

០២-១៦ Chelsea ១-១ Man Utd

ទស្សនៈ ស្មើ ២-២ 

ដោយ៖ ហេង ដេត