ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា រៀបរាប់សិទ្ធិមនុស្ស ជូនឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោកប្រាក់ សុខុន បានផ្ញើលិខិតជូនលោកZaid Raad Al Hussein ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដោយរៀបរាប់អំពីការមានវត្តមានរបស់ការិយាល័យសិទ្ទិមនុស្សនៅកម្ពុជា ។