គ.ជ.ប ប្រកាសបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ភ្នំពេញៈ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ តាមឃុំ សង្កាត់ ការរៀបចំ និងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៦ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ ។
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ៖