ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលយុវជនពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមប្រធានបទ «បរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមចេញពីយុវជន»

គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដឹកនាំយុវជន និងជួយជំរុញ ការរកដំណោះស្រាយ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត សម្រាប់បរិស្ថាន និងសុខុមាលភាពសង្គម ៕