បាល់​ទាត់​ដាណឺ​ម៉ា​ក​ស៊ុប​ពើរ​លីក ជុំទី​12 សម្រាប់​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ

បញ្ជាក់ៈ ក្រុម Copenhagen ជាប់លេងយូរ៉ូប៉ាលីក

(4) Horsens (0) Hobro (6)

Horsens ក្នុងផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 3-2-0 ស៊ុតបាល់បាន9គ្រាប់ និងរបូតវិញ3គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Holbaek 1-0 Horsens

09-17 Horsens 2-0 Helsingor

09-17 Randers 0-1 Horsens

Hobro ក្រៅផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 1-2-2 ស៊ុតបាល់បាន4គ្រាប់ និងរបូតវិញ8គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Slagelse 1-5 Hobro

09-17 Hobro 1-2 Brondby

09-17 Hobro 1-1 Odense

ប្រវត្តិជួបគ្នា5ប្រកួតគឺៈ

08-13 Horsens 2-5 Hobro

04-14 Horsens 2-0 Hobro

05-14 Hobro 2-0 Horsens

01-15 Horsens 0-1 Hobro

07-15 Hobro 2-2 Horsens

ទស្សនៈ Horsens ឈ្នះ 2-1

(9) Aalborg (-1) Helsingor (13)

Aalborg ក្នុងផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 2-2-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Middelfart 0-2 Aalborg

09-17 Aalborg 3-1 Lyngby

10-17 Midtjylland 4-1 Aalborg

Helsingor ក្រៅផ្ទះ6ប្រកួតគឺ 1-0-5 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ13គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Hvidovre 0-0 Helsingor

09-17 Horsens 2-0 Helsingor

09-17 Helsingor 1-5 Arhus

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ Aalborg ឈ្នះ 1-0

(3) Brondby (-1.5) Silkeborg (12)

Brondby ក្នុងផ្ទះ6ប្រកួតគឺ 5-1-0 ស៊ុតបាល់បាន16គ្រាប់ និងរបូតវិញ3គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 LSF 1-5 Brondby

09-17 Hobro 1-2 Brondby

10-17 Brondby 4-0 Sonderjyske

Silkeborg ក្រៅផ្ទះ6ប្រកួតគឺ 0-1-5 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ3គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Copenhagen 4-0 Silkeborg

10-17 Silkeborg 2-4 Nordsjaelland

10-17 HIK 3-3 Silkeborg

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Brondby ឈ្នះ9 ស្មើ1 ។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

12-14 Brondby 1-0 Silkeborg

05-15 Silkeborg 0-2 Brondby

07-16 Silkeborg 0-2 Brondby

11-16 Brondby 3-1 Silkeborg

ទស្សនៈ Brondby ឈ្នះ 2-0

(7) Odense (+0.5) Copenhagen (5)

Odense ក្នុងផ្ទះ6ប្រកួតគឺ 2-2-2 ស៊ុតបាល់បាន6គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Fremad 2-3 Odense

09-17 Odense 3-1 Randers

09-17 Hobro 1-1 Odense

Copenhagen ក្រៅផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 2-0-3 ស៊ុតបាល់បាន8គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Copenhagen 4-0 Silkeborg

09-17 Sheriff 0-0 Copenhagen

10-17 Lyngby 3-1 Copenhagen

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Odense ឈ្នះ9 និងចាញ់1។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

12-15 Copenhagen 4-1 Odense

05-16 Odense 0-1 Copenhagen

09-16 Copenhagen 2-0 Odense

10-16 Odense 0-3 Copenhagen

ទស្សនៈ Copenhagen ឈ្នះ 2-0