បាល់​ទាត់​អូ​ទ្រីស​ប៊ុនដេស្លីហ្គា ជុំទី 11

 (6)LASK (+0.5) Salzburg (2)

LASK ក្នុងផ្ទះ 5ប្រកួតគឺ3-2-0 ស៊ុតបាល់បាន9  គ្រាប់និងរបូតវិញ 3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Grodig 4-4 LASK

09-17 LASK 2-2 Mattersburg

09-17 Admira 4-2 LASK

Salzburg ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 3-0-1 ស៊ុតបាល់បាន5 គ្រាប់និងរបូតវិញ 2 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Salzburg 0-0 Austria Wein

09-17 Salzburg 1-0 Marseille

09-17 Salzburg 2-1 Wolfsburger

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត LASK  ឈ្នះ1  ស្មើ 5 និងចាញ់4  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

04-11 Salzburg  0-1 LASK

10-11 Salzburg  2-1 LASK

01-17 Salzburg  3-1 LASK

07-17 Salzburg  1-1 LASK

ទស្សនៈ LASK ឈ្នះ 1-0  

(7)Altach (-0/0.5) Admira (5)

Altach ក្នុងផ្ទះ 4ប្រកួតគឺ 2-1-1  ស៊ុតបាល់បាន6  គ្រាប់និងរបូតវិញ 3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Gurten 3-4 Altach

09-17 Sturm Graz 0-0 Altach

10 -17 Austria Wien 2-0 Altach

Admira ក្រៅផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 1-1-3 ស៊ុតបាល់បាន 7គ្រាប់និងរបូតវិញ 11 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 St Polten 1-1 Admira

09-17 Gleichenberg 3-1 Admira

09-17 Admira 4-2 LASK

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Altach  ឈ្នះ2  ស្មើ4  និងចាញ់4  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-16 Altach 2-0 Admira

02-17 Admira  1-1 Altach

04-17 Altach 0-0 Admira

07-17 Admira  4-1 Altach

ទស្សនៈ Altach ឈ្នះ 2-0    

(4)Rapid Wien (-1.5) St Polten (10)

Rapid Wien ក្នុងផ្ទះ 5ប្រកួតគឺ 2-2-1  ស៊ុតបាល់បាន10  គ្រាប់និងរបូតវិញ8 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Elektra 0-4 Rapid Wien

09-17 Rapid Wien 4-2 Wolfsburger

09-17 Mattersburg  0-1 Rapid Wien

St Polten ក្រៅផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 0-0-5 ស៊ុតបាល់បាន 5គ្រាប់និងរបូតវិញ 17 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Austria 5-1 St Polten

09-17 St Polten 1-1 Admira

09-17 St Polten 0-3 Sturm Graz

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត  Rapid Wien ឈ្នះ  6ស្មើ 1 និងចាញ់3  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

04-17 St Polten 1-1 Rapid Wien

04-17 St Polten  1-3 Rapid Wien

05-17 Rapid Wien 2-1 St Polten

07-17 St Polten  1-4 Rapid Wien

ទស្សនៈ Rapid Wien ឈ្នះ  3-0   

(8)Wolfsburg (-0/0.5) Mattersburg (9)

Wolfsburg ក្នុងផ្ទះ 5ប្រកួតគឺ 3-1-1ស៊ុតបាល់បាន5  គ្រាប់និងរបូតវិញ  3គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Gleisdorf 1-2 Wolfsburg

09-17 Rapid Wien 4-2 Wolfsburg

09-17 Salzburg 2-1 Wolfsburg

Mattersburg ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 0-3-1  ស៊ុតបាល់បាន4 គ្រាប់និងរបូតវិញ 5 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 LASK 2-2 Mattersburg

09-17 Parndorf 1-2 Mattersburg

09-17 Mattersburg 0-1 Rapid Wien

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Wolfsburger ឈ្នះ 3 ស្មើ2  និងចាញ់5  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-16 Wolfsburger 3-0 Mattersburg

02-17 Mattersburg 2-1  Wolfsburger

04-17 Wolfsburger 2-2 Mattersburg

07-17 Mattersburg  1-0 Wolfsburger

ទស្សនៈ Wolfsburger ឈ្នះ    1-0