បាល់​ទាត់​ហុល្លង់ D1 ជុំ​​ទី​8​ ថ្ងៃ​សៅរ៍-អា​ទិត្យ

ទស្សនៈ Asianbookie យក Ajax, Roda, Feyenoord, Utrecht

(17) Roda (0) Breda (14)

Roda ក្នុងផ្ទះ2ប្រកួតគឺ 0-0-2 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Capelle 0-5 Roda

09-17 Heracles 2-1 Roda

10-17 Rotterdam 1-2 Roda

Breda ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 1-0-2 ស៊ុតបាល់បាន4គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Achilles 4-3 Breda

09-17 Feyenoord 0-2 Breda

09-17 Breda 0-1 Den Haag

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Roda ឈ្នះ5 ស្មើ1 និងចាញ់4។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-13 Roda 1-2 Breda

02-14 Breda 2-0 Roda

05-15 Roda 0-1 Breda

05-15 Breda 1-2 Roda

ទស្សនៈ Breda ឈ្នះ 2-0

(6) Ajax (-2.5) Rotterdam (16)

Ajax ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-0-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ3គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Scheveningen 1-5 Ajax

09-17 Ajax 1-2 Vitesse

10-17 Heerenveen 0-4 Ajax

Rotterdam ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 0-1-2 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Waalwijk 1-0 Rotterdam

09-17 Den Haag 1-0 Rotterdam

10-17 Rotterdam 1-2 Roda

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Ajax ឈ្នះ7 ស្មើ2 និងចាញ់1។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-09 Ajax 0-0 Rotterdam

03-10 Rotterdam 0-3 Ajax

08-16 Rotterdam 1-3 Ajax

02-17 Ajax 2-0 Rotterdam

ទស្សនៈ Ajax ឈ្នះ 3-0

(2) Feyenoord (-1.5) Zwolle (4)

Feyenoord ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-0-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ3គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Feyenoord 0-2 Breda

09-17 Napoli 3-1 Feyenoord

10-17 Akmaar 0-4 Feyenoord

Zwolle ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 0-2-1 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ5គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Meern 0-5 Zwolle

09-17 Venlo 1-1 Zwolle

10-17 Zwolle 3-2 Groningen

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Feyenoord  ឈ្នះ8  ស្មើ1 និងចាញ់1។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-15 Feyenoord 2-0 Zwolle

02-16 Zwolle 3-1 Feyenoord

11-16 Feyenoord 3-0 Zwolle

04-17 Zwolle 2-2 Feyenoord

ទស្សនៈ Feyenoord ឈ្នះ 3-1

(10) Utrecht (-0.5) Heerenveen (5)

Utrecht ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-0-1 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Ajax Amateurs 0-6 Utrecht

09-17 Utrecht 1-7 PSV

10-17 Vitesse 1-1 Utrecht

Heerenveen ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 3-1-0 ស៊ុតបាល់បាន9គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Excelsior 1-2 Heerenveen

09-17 Willem II 1-2 Heerenveen

10-17 Heerenveen 0-4 Ajax

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Utrecht ឈ្នះ5 ស្មើ2 និងចាញ់3។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-16 Heerenveen 2-2 Utrecht

02-17 Utrecht 1-0 Heerenveen

05-17 Heerenveen 1-3 Utrecht

05-17 Utrecht 2-1 Heerenveen

ទស្សនៈ Utrecht ឈ្នះ 2-1

សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ

ទស្សនៈ Asianbookieយកៈ Excelsior , Twente , PSV , Groningen , Heracles

(12)Heracles ( +0/0.5) Vitesse(3)

Heracles ក្នុងផ្ទះ 4 ប្រកួតគឺ 2-1-1   ស៊ុតបាល់បាន  8គ្រាប់និងរបូតវិញ8  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Boy 0-2 Heracles

09-17 Heracles  2-1 Roda

09-17 Twente 2-1 Heracles

Vitesse ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 3-0-0   ស៊ុតបាល់បាន8 គ្រាប់និងរបូតវិញ2   គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Ajax 1-2 Vitesse

09-17 Nice 3-0 Vitesse

09-17 Vitesse 1-1 Utrecht

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Heracles ឈ្នះ2  ស្មើ4  និងចាញ់ 4 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

12-15 Heracles 1-1 Vitesse

04-16 Vitesse  1-1 Heracles

11-16 Vitesse  1-2 Heracles

04-17 Heracles 0-1 Vitesse

ទស្សនៈ Vitesse ឈ្នះ  3-1    

 

(15)Willem II (0) Twente (18)

Willem II ក្នុងផ្ទះ  3ប្រកួតគឺ  0-0-3  ស៊ុតបាល់បាន 3 គ្រាប់និងរបូតវិញ  6  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Apeldoorn 2-4 Willem II

09-17 Willem II 1-2 Heerenveen

10-17 PSV 4-0 Willem II

Twente ក្រៅផ្ទះ4 ប្រកួតគឺ 0-0-4   ស៊ុតបាល់បាន1 គ្រាប់និងរបូតវិញ 6 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Sneek 1-3 Twente

09-17 Groningen 1-0 Twente

09-17 Twente 2-1 Heracles

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Willem II ឈ្នះ1  ស្មើ 3 និងចាញ់6  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

 

11-15 Twente  1-3 Willem II

04-16 Willem II 2-3 Twente

12-16 Willem II 0-0 Twente

03-17 Twente  2-1 Willem II

ទស្សនៈ Twente ឈ្នះ 1-0    

 

(3)Venlo (+1/1.5) PSV(1)

Venlo ក្នុងផ្ទះ  3ប្រកួតគឺ 1-1-1   ស៊ុតបាល់បាន 4 គ្រាប់និងរបូតវិញ 3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Venlo 1-1 Zwolle

09-17 Excelsior 0-2 Venlo

10-17 Venlo 5-0 Treffers

PSV ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ  2-0-1   ស៊ុតបាល់បាន11 គ្រាប់និងរបូតវិញ 4  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Utrecht 1-7 PSV

10-17 PSV 4-0 Willem II

10-17 PSV  0-0 Pachuca

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Venlo   ស្មើ3  និងចាញ់7  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-11 Venlo 3-3 PSV

04-12 PSV  2-0 Venlo

09-12 Venlo 0-6 PSV

03-13 PSV  2-0 Venlo

ទស្សនៈ PSV ឈ្នះ  1-0   

(11) Groningen (+0/0.5) Alkmaar (8)

Groningen ក្នុងផ្ទះ 4 ប្រកួតគឺ 2-0-2    ស៊ុតបាល់បាន7  គ្រាប់និងរបូតវិញ 5  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Hercules 2-4 Groningen

09-17 Groningen 1-0 Twente

10-17 Zwolle 3-2 Groningen

Alkmaar ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ  2-0-1  ស៊ុតបាល់បាន 6គ្រាប់និងរបូតវិញ 4 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Maastricht 2-3 Alkmaar

09-17 Alkmaar 0-2 Excelsior

10-17 Alkmaar 0-4 Feyenoord

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Groningen ឈ្នះ3  ស្មើ3  និងចាញ់ 4 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-16 Groningen 2-0 Alkmaar

04-17 Alkmaar  0-0 Groningen

05-17 Groningen 1-4 Alkmaar

05-17 Alkmaar  4-1 Groningen

ទស្សនៈ Alkmaar ឈ្នះ2-1     

(9)Den Haag (-0/0.5) Excelsior (13)

Den Haag ក្នុងផ្ទះ 4 ប្រកួតគឺ 1-1-2   ស៊ុតបាល់បាន3  គ្រាប់និងរបូតវិញ 6 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Feyenood 2-0 Den Haag

09-17 Den Haag 1-0 Rotterdam

09-17 Breda 0-1 Den Haag

Excelsior ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 2-1-0   ស៊ុតបាល់បាន6 គ្រាប់និងរបូតវិញ  3 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Excelsior 1-2 Heerenveen

09-17 Alkmaar 0-2 Excelsior

09-17 Excelsior 0-2 Venlo

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Den Haag ឈ្នះ6  ស្មើ4   ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

02-16 Excelsior  2-4 Den Haag

08-16 Excelsior  1-2 Den Haag

05-17 Den Haag 4-1 Excelsior

08-17 Den Haag 1-0 Excelsior

ទស្សនៈ Excelsior ឈ្នះ   2-1