បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ប្រឺមីញេ​លី​ក ជុំទី 8 សម្រាប់សៅរ៍-អាទិត្យ

ទស្សនៈ​Asianbookie  យកៈ Liverpool , Burnley , Chelsea , Man City , Huddersfield , Tottenham , Arsenal

បញ្ជាក់ៈ ក្រុម  Man City , Tottenham, Chelsea ,Man Utd ជាប់លេងឆេមពានលីកខណៈ Arsenal , Liverpool ជាប់លេងយូរ៉ូប៉ាលីក

(7)Liverpool (0) Man Utd(2)

Liverpool ក្នុងផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 2-1-0   ស៊ុតបាល់បាន 6 គ្រាប់និងរបូតវិញ  1គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Leicester 2-3 Liverpool

09-17 Spartak  1-1 Liverpool

10-17 Newcastle 1-1 Liverpool

Man Utd ក្រៅផ្ទះ2 ប្រកួតគឺ 2-1-0   ស៊ុតបាល់បាន 7គ្រាប់និងរបូតវិញ 2 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Soutthampton  0-1 Man Utd

09-17 CSKA Mos 1-4 Man Utd

09-17 Man Utd 4-0 Crystal

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Liverpool ឈ្នះ 2ស្មើ 3និងចាញ់ 5។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

03-16 Liverpool 2-0 Man Utd

03-16 Man Utd  1-1 Liverpool

10-16 Liverpool 0-0 Man Utd

01-17 Man Utd  1-1 Liverpool

ទស្សនៈ Man Utd ឈ្នះ  1-0  

(6)Burnley (0) West Ham (15)

Burnley ក្នុងផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 1-1-1   ស៊ុតបាល់បាន 1 គ្រាប់និងរបូតវិញ 1 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Burnley 2-2 Leeds

09-17 Burnley 0-0 Huddersfield

10-17 Everon 0-1 Burnley

West Ham ក្រៅផ្ទះ 4 ប្រកួតគឺ  0-1-3   ស៊ុតបាល់បាន 2 គ្រាប់និងរបូតវិញ 10  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 West Ham 3-0 Bolton

09-17 West Ham 2-3 Tottenham

09-17 West Ham 1-0 Swansea

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Burnley ឈ្នះ1ស្មើ 1និងចាញ់8 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-14 West Ham  1-3 Burnley

05-15  Burnley 1-0 West Ham

12-16 West Ham  1-0 Burnley

05-17 Burnley 1-2 West Ham

ទស្សនៈ  West Ham ឈ្នះ   1-0

(20)Crystal (+1/1.5) Chelsea (4)

Crystal ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 0-0-3  គ្មានស៊ុតបាល់បានមួយគ្រាប់​សោះ តែរបូតវិញ6គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Crystal 1-0 Huddersfield

09-17 Man City 5-0 Crystal

09-17 Man City 4-0 Crystal

Chelsea ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 3-0-0  ស៊ុតបាល់បាន 8 គ្រាប់និងរបូតវិញ 2 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Stoke 0-4 Chelsea

09-17 At Madrid 1-2 Chelsea

09-17 Chelsea 0-1 Man City

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Crystal ឈ្នះ3 និងចាញ់7 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-15 Chelsea  1-2 Crystal

  • 16 Crystal 0-3 Chelsea

12-16 Crystal 0-1 Chelsea

04-17 Chelsea  1-2 Crystal

ទស្សនៈ  Chelsea ឈ្នះ  3-1

 

(1)Man City (-2.5) Stoke(13)

Man City ក្នុងផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 2-1-0   ស៊ុតបាល់បាន  11គ្រាប់និងរបូតវិញ 1 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Man City 5-0 Crystal

09-17 Man City 2-0 Shakhtar

09-17 Chelsea 0-1 Man City

Stoke ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 0-1-2    ស៊ុតបាល់បាន 2 គ្រាប់និងរបូតវិញ 4  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Bristol City 2-0 Stoke

09-17 Stoke 0-4 Chelsea

09-17 Stoke 2-1 Southampton

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Man City ឈ្នះ 6ស្មើ  2 និងចាញ់2 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

12-15 Stoke 2-0 Man City

04-16 Man City 4-0 Stoke

08-16 Stoke 1-4 Man City

03-17 Man City 0-0 Stoke

ទស្សនៈ Man City ឈ្នះ  2-0

(18)Swansea (-0/0.5) Huddersfield (11)

Swansea ក្នុងផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 0-0-3   ស៊ុតបាល់បាន1  គ្រាប់និងរបូតវិញ7  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Reading 0-2 Swansea

09-17 Swansea 1-2 Watford

09-17 West Ham 1-0 Swansea

Huddersfield ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 1-1-1   ស៊ុតបាល់បាន3 គ្រាប់និងរបូតវិញ 2  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Crystal 1-0 Huddersfield

09-17 Burnley 0-0 Huddersfield

09-17 Huddersfield 0-4 Tottenham

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Swansea ឈ្នះ2ស្មើ2 និងចាញ់6 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-06 Swansea 1-2 Huddersfield

12-06 Huddersfield  3-2 Swansea

11-07 Swansea 0-1 Huddersfield

03-08 Huddersfield  0-1 Swansea

ទស្សនៈ  Huddersfield ឈ្នះ  1-0

(3)Tottenham (-2) Bournemouth (19)

Tottenham ក្នុងផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 0-2-1   ស៊ុតបាល់បាន 2 គ្រាប់និងរបូតវិញ 3 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 West Ham 2-3 Tottenham

09-17 APOEL 0-3 Tottenham

09-17 Huddersfield 0-4 Tottenham

Bournemouth ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ0-0-3    ស៊ុតបាល់បាន 1គ្រាប់និងរបូតវិញ 6  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Bournemouth 1-0 Brighton

09-17 Everton 2-1 Bournemouth

09-17 Bournemouth 0-0 Leicester

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Tottenham ឈ្នះស្មើ និងចាញ់ ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-10 Bournemouth 0-4  Tottenham

10-15 Bournemouth  1-5 Tottenham

03-16 Tottenham 3-0 Bournemouth

10-16 Bournemouth  0-0 Tottenham

04-17 Tottenham 4-0 Bournemouth

ទស្សនៈ  Tottenham ឈ្នះ  1-0

(8)Watford (+1) Arsenal (5)

Watford ក្នុងផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 0-2-1 ស៊ុតបាល់បាន3  គ្រាប់និងរបូតវិញ 9 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Watford 0-6 Man City

09-17 Swansea 1-2 Watford

09-17 West Brom 2-2  Watford

Arsenal ក្រៅផ្ទះ 3 ប្រកួតគឺ 0-1-2    គ្មានស៊ុតបាល់បាន មួយគ្រាប់សោះតែរបូតវិញ 5 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Arsenal 2-0 West Brom

09-17 BATE 2-4 Arsenal

10-17 Arsenal 2-0 Brighton

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Watford ឈ្នះ3 និងចាញ់7 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

03-16 Arsenal  1-2 Watford

04-16 Arsenal  4-0 Watford

08-16 Watford  1-3 Arsenal

02-17 Arsenal  1-2 Watford

ទស្សនៈ  Watford ឈ្នះ   1-0

 សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ

ទស្សនៈ Asianbookie យកៈ Brighton , Southampton , West Brom

បញ្ជាក់ៈ Everton  ជាប់លេងយូរ៉ូប៉ាលីក

(14)Brighton (+0/0.5) Everton (16)

Brighton ក្នុងផ្ទះ3 ប្រកួតគឺ 2-0-1 ស៊ុតបាល់បាន4  គ្រាប់និងរបូតវិញ 3  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Bournemouth 1-0 Brighton

09-17 Brighton 1-0 Newcastle

10-17 Arsenal 2-0 Brighton

Everton ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 0-1-2  ស៊ុតបាល់បាន1 គ្រាប់និងរបូតវិញ 7  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Everton 2-1 Bournemouth

09-17 Everton 2-2 Apollon

10-17 Everton 0-1 Burnley

ប្រវត្តិជួបគ្នា 8 ប្រកួត  Brighton ឈ្នះ1  ស្មើ3  និងចាញ់  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-81 Everton  1-1 Brighton

02-82 Brighton 3-1 Everton

10-82 Everton  2-2 Brighton

04-83 Brighton 1-2 Everton

ទស្សនៈ Brighton ឈ្នះ 2-0    

(12)Southampton (-0.5) Newcastle (9)

Southampton ក្នុងផ្ទះ 4ប្រកួតគឺ 1-1-2  ស៊ុតបាល់បាន3  គ្រាប់និងរបូតវិញ 5  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Crystal 0-1 Southampton

09-17 Southampton 0-1 Man Utd

09-17 Stoke 2-1 Southampton

Newcastle ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 1-0-2  ស៊ុតបាល់បាន1 គ្រាប់និងរបូតវិញ 2 គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Newcastle 2-1 Stoke

09-17 Brighton 1-0 Newcastle

10-17 Newcastle 1-1 Liverpool

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Southampton  ឈ្នះ5  ស្មើ2  និងចាញ់  3។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-14 Southampton 4-0 Newcastle

01-15 Newcastle  1-2 Southampton

08-15 Newcastle  2-2 Southampton

04-16 Southampton 3-1 Newcastle

ទស្សនៈ Newcastle ឈ្នះ 1-0   

ថ្ងៃចន្ទ

(17)Leicester (-0.5) West Brom (3)

Leicester ក្នុងផ្ទះ 3 ប្រកួតគឺ 1-0-2  ស៊ុតបាល់បាន5  គ្រាប់និងរបូតវិញ 5 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 Leicester 2-0 Liverpool

09-17 Leicester 2-3 Liverpool

09-17 Bournemouth 0-0 Leicester

West Brom ក្រៅផ្ទះ 3ប្រកួតគឺ 1-0-2   ស៊ុតបាល់បាន 2គ្រាប់និងរបូតវិញ 5  គ្រាប់។

3 ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-17 West Brom 1-2 Man City

09-17 Arsenal 2-0 West Brom

09-17 West Brom 2-2 Watford

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Leicester ឈ្នះ  3ស្មើ2  និងចាញ់5  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

03-16 Leicester 2-2 West Brom

11-16 Leicester 1-2 West Brom

04-17 West Brom  0-1 Leicester

07-17 Leicester 1-1 West Brom

ទស្សនៈ ស្មើ 2-2​