ការនិយមតែងមុខ របស់ស្ត្រីអាល្លឺម៉ង់

0
945

យោងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថា ស្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ វ័យក្មេង មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើផលិតផលតែងមុខ និងប្រើប្រាស់ម្សៅទ្រនាប់ម៉ាស្ការ៉ា និងក្រែមលាបមាត់ ដើម្បីឱ្យមើលទៅស្អាតឥតទាស់។

តាមការសិក្សាបង្ហាញថា គ្រឿងសម្អាងជួយស្ត្រីវ័យក្មេងឱ្យមានការគ្រប់គ្រងល្អជាងមុន និងរាងកាយរបស់ពួកគេ។

មនុស្សវ័យក្មេងប្រមាណ៨៥% និយាយថា ពួកគេប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ថា មានជំនឿជាក់ជាងមុន។

ម៉ាស្ការ៉ា គឺជាគ្រឿងសម្អាងដំបូងបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេង ដោយការសិក្សារកឃើញថា ៦៧% នៃស្ត្រីវ័យ១៤-២១ឆ្នាំ និយាយថា ការផាត់ហាយឡាយត៍លើភ្នែករបស់ពួកគេមានសារសំខាន់ខ្លាំង។ ចំណែកម៉ាស្ការ៉ាមិនអាច ខ្វះបានសម្រាប់ពួកគេក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ពួកគេលាបម៉ាស្ការ៉ារាល់ថ្ងៃ ដែលស្ត្រីខ្លះអាចលាបច្រើនដង ក្នុង១ថ្ងៃ៕