ការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោកទ្វីបអាហ្វ្រិក

0
87

ពូលB

 (2)G-Guinea (+0.5) Tunisia (1)

G-Guinea លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 G-Guinea 1-0 Mauritania

10-21 G-Guinea 2-0 Zambia

10-21 Zambia 1-1 G-Guinea

Tunisia លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Zambia 0-2 Tunisia

10-21 Tunisia 3-0 Mauritania

10-21 Mauritania 0-0 Tunisia

ប្រវត្តិជួបគ្នា6ប្រកួត G-Guinea ឈ្នះ1 ស្មើ1 និងចាញ់4 ។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

02-15 Tunisia 1-2 G-Guinea

11-19 G-Guinea 0-1 Tunisia

03-21 Tunisia 2-1 G-Guinea

09-21 Tunisia 3-0 G-Guinea

ទស្សនៈ Tunisia ឈ្នះ 2-0

(3)Zambia (-0.5/1) Mauritania(4)

Zambia លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Zambia 0-2 Tunisia

10-21 E-Guinea 2-0 Zambia

10-21 Zambia 1-1 E-Guinea

Mauritania លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 E-Guinea 1-0 Mauritania

10-21 Tunisia 3-0 Mauritania

10-21 Mauritania 0-0 Tunisia

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺ

09-21 Mauritania 1-2 Zambia

ទស្សនៈ Zambia ឈ្នះ  1-0

ពូលC  

(4)Liberia (+1.5) Nigeria (1)

Liberia លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Egypt 2-0 Liberia

10-21 Liberia 1-2Cape Verde

10-21 Cape Verde 1-0 Liberia

Nigeria លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Cape Verde 1-2 Nigeria

10-21 Nigeria 0-1 Central Africa

10-21 Central Africa 0-2 Nigeria

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Liberia ឈ្នះ1 ស្មើ1 និងចាញ់5 ។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

02-12 Liberia 0-2 Nigeria

09-12 Liberia 2-2 Nigeria

10-12 Nigeria 6-1 Liberia

09-21 Nigeria 2-0 Liberia

ទស្សនៈ Nigeria ឈ្នះ  1-0

(2)Cape Verde (-1) Central Africa (3)

Cape Verde លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1  ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Cape Verde 1-2 Nigeria

10-21 Liberia 1-2 Cape Verde

10-21 Cape Verde 1-0​ Liberia

Central Africa លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Central Africa 0-1 Liberia

10-21 Nigeria 0-1 Central Africa

10-21 Central Africa 0-2 Nigeria

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺ

09-21 Central Africa 1-1 Cape Verde

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1​

ពូលD

 (3)Malawi (+1.5) Cameroon (1)

Malawi លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Malawi 1-0 Mozambique

10-21 Malawi 0-3 Ivory Coast

10-21 Ivory Coast 2-1 Malawi

Cameroon លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1  ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Ivory Coast 2-1 Cameroon

10-21 Cameroon 3-1 Mozambique

10-21 Mozambique  0-1 Cameroon

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺ

10-18 Cameroon 1-0 Malawi

10-18 Malawi 0-0​ Cameroon

09-21 Cameroon 2-0 Malawi

ទស្សនៈ Cameroon ឈ្នះ 1-0

(1)Ivory Coast (-1.5/1) Mozambique (4)

Ivory Coast លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Ivory Coast 2-1 Cameroon

10-21 Malawi 0-3 Ivory Coast

10-21 Ivory Coast 2-1 Malawi

Mozambique លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-2-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Malawi 1-0 Mozambique

10-21 Cameroon 3-1 Mozambique

10-21 Mozambique 0-1 Cameroon

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺ

06-08  Ivory Coast 1-0 Mozambique

09-08 Mozambique 1-1 Cameroon

09-21 Mozambique 0-0 Cameroon

ទស្សនៈ Ivory Coast  ឈ្នះ 2-1