ប្រ​វ​ត្តិ​ជួប​គ្នា​ រវា​ង​​ Chelsea​ VS​ L​i​v​e​r​p​o​o​l​

(2)Chelsea (-0/0.5) Liverpool (6)

Chelsea(W-W-W-W-D)   លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-16 Chelsea 3-2 Bristol Rovers

08-16 Chelsea 3-0 Burnley

09-16 Swansea 2-2 Chelsea

Liverpool(W-L-W-D-W)  លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-16 Burton 0-5 Liverpool

08-16 Tottenham 1-1 Liverpool

09-16 Liverpool 4-1 Leicester

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួតមុន   Chelseaឈ្នះ5   ស្មើ 4និងចាញ់1 ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយៈ

05-15 Chelsea 1-1 Liverpool

10-15 Chelsea 1-3 Liverpool

05-16 Liverpool 1-1 Chelsea

07-16 Chelsea 1-0 Liverpool

ទស្សនៈChelsea ឈ្នះ 3-0

Chelsea VS Liverpool
Chelsea VS Liverpool

ដោយ៖ ហេង ដេត