តើហង្សក្រហម ឬមេឃខៀវ ជាម្ចាស់ពាន Community Shield ?

Liverpool (0) Man City

Liverpool ម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់អង់គ្លេស​FA Cup ។Liverpool ធ្លាប់បង្ហាញវត្តមាន​ពានរង្វាន់Community Shield ចំនួន២៣ដងលើកពានចំនួន១៥ដងចុងក្រោយឆ្នាំ២០០៦ និងរងជើងឯក៨ដងចុងក្រោយឆ្នាំ២០២០ឈរលំដាប់លេខ៣ក្នុងចំណោមក្លឹបបាល់ទាត់របស់អង់គ្លេស។លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Liverpool 2-0 Crystal

07-22 Leipzig 0-5 Liverpool

07-22 Salzburg 1-0 Liverpool

Man City ម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់អង់គ្លេស​ប្រឺមីញេលីក និងរងជើងឯកCommunity Shield បន្ទាប់ពីចាញ់ Liecester ១-០ ។មេឃខៀវMan City ធ្លាប់បង្ហាញវត្តមាន​ពានរង្វាន់Community Shieldចំនួន១៣ដងលើកពាន

ចំនួន៦ដងចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៩និងរងជើងឯក៧ដងចុងក្រោយឆ្នាំ២០២១ឈរលំដាប់លេខ៦ក្នុងចំណោមក្លឹបបាល់ទាត់របស់អង់គ្លេស។លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Man City 3-2 Aston Villa

07-22 Man City 2-1 Club America

07-22Bayern 0-1 Man City

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Liverpool ឈ្នះ2 ស្មើ5 និងចាញ់3។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

02-21 Liverpool 1-4 Man City

10-21 Liverpool 2-2 Man City

04-22 Man City 2-2 Liverpool

04-22 Man City 2-3 Liverpool

ទស្សនៈ ស្មើ​1-1​

បាល់ទាត់អង់គ្លេសឆេមពានស៊ីបបើករដូវកាលថ្មី

Blackburn (-0.5) QPR

Blackburn លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Celtic 2-2 Blackburn

07-22 Hartlepool 0-1 Blackburn

07-22 Lincoln 0-1 Blackburn

QPR លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Hallescher 2-8 QPR

07-22 Wealdstone 2-8 QPR

07-22 QPR 0-3 Crystal

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Blackburn ឈ្នះ7  និងចាញ់3។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-20 Blackburn 3-1 QPR

02-21 QPR 1-0 Blackburn

10-21 QPR 1-0 Blackburn

02-22 Blackburn 1-0 QPR

ទស្សនៈ ស្មើ​1-1​

Blackpool (-0.5) Reading

Blackpool លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Blackpool 1-2 Rangers

07-22 Salford 0-1 Blackpool

07-22 Blackpool 2-4 Everton

Reading លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Reading 1-1 West Ham

07-22 Wimbledon 0-2 Reading

07-22 Reading 1-2 Brighton

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Blackpool ឈ្នះ4 ស្មើ2 និងចាញ់4។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

01-20 Reading 2-2 Blackpool

01-20 Blackpool 0-2 Reading

10-21 Reading 2-3 Blackpool

02-22 Blackpool 4-1 Reading

ទស្សនៈ Blackpool ឈ្នះ 3-0​

Cardiff (0) Norwich

Cardiff លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Chelten ham 1-2 Cardiff

07-22 Shrewsbury 0-0 Cardiff

07-22 Swindon 2-4 Cardiff

Norwich លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2- ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Cambridge 1-3 Norwich

07-22 Celtic 2-0 Norwich

07-22 Hibernian 1-0 Norwich

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Cardiff ឈ្នះ3  និងចាញ់7។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-18 Cardiff  0-2 Cardiff

08-18 Cardiff 1-3 Norwich

08-20 Norwich 2-0 Cardiff

12-20 Cardiff 1-2 Norwich

ទស្សនៈ Cardiff ឈ្នះ 1-0​

 Hull (-0/0.5) Bristol City

Hull លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Hull 0-4 Leicester

07-22 Cambridge 1-2 Hull

07-22 Peterborough 3-0 Hull

Bristol City លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Bristol City 3-1 Forest Green

07-22 Bristol City 2-2 Exeter

07-22 Bournemouth 0-1 Bristol City

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Hull ឈ្នះ3 ស្មើ2 និងចាញ់5។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Hull 1-3 Bristol City

07-20 Bristol City 2-1 Hull

12-21 Hull 2-2 Bristol City

 04-22 Bristol City 5-0  Hull

ទស្សនៈ Hull ឈ្នះ 2-1​

Luton (-0.5) Birmingham

Luton លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Northampton 1-2 Luton

07-22 Peterborough 0-2 Luton

07-22 Luton 1-1 West Ham

Birmingham លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Burton 1-2 Birmingham

07-22 Cheltenham 1-0 Birmingham

07-22 Birmingham 2-2 Vallecano

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Luton ឈ្នះ2 ស្មើ2 និងចាញ់6។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-20 Luton 1-1 Birmingham

02-21 Birmingham 0-1  Luton

08-21 Luton 0-5 Birmingham

02-22 Birmingham 3-0 Luton

ទស្សនៈ Luton ឈ្នះ 2-0​

 Millwall (-0/0.5) Stoke

Millwall លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Colchester 0-1 Millwall

07-22 Millwall 0-0 Hammarby

07-22 Millwall 1-1 Ipswich

Stoke លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Stoke 1-1 Fleetwood

07-22 Bristol City 2-0 Stoke

07-22 Hearts 2-1 Stoke

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Millwall ឈ្នះ3 ស្មើ3 និងចាញ់4។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-20 Millwall 0-0 Stoke

04-21 Stoke  1-2 Millwall

10-21 Millwall 2-1 Stoke

03-22 Stoke  2-0 Millwall

ទស្សនៈ ស្មើ​1-1​

 Rotherham (0) Swansea

Rotherham លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-3-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Mansfield 1-1 Rotherham

07-22 Doncaster 2-2 Rotherham

07-22 Crewe 1-2 Rotherham

Swansea លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Plymouth 1-1 Swansea

07-22 Swansea 3-2 Bristol City

07-22 Charlton 1-2 Swansea

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Rotherham ឈ្នះ2 ស្មើ2 និងចាញ់4។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-18 Rotherham 2-1 Swansea

04-19 Swansea 4-3 Rotherham

11-20 Swansea  -0 Rotherham

01-21 Rotherham 1-3 Swansea

ទស្សនៈ Rotherham ឈ្នះ 3-2

 Wigan (-0/0.5) Preston

Wigan លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Oldham 1-3 Wigan

07-22 Accrington 0-0 Wigan

07-22 Wigan 4-1 Sheff Wed

Preston លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Accrington 0-1 Preston

07-22 Preston  2-1 Hearts

07-22 Accrington 0-1 Preston

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Wigan ឈ្នះ5 ស្មើ1 និងចាញ់4។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-19 Wigan 2-0 Preston

04-19 Preston 3-0 Wigan

02-20 Wigan 1-2 Preston

07-21 Wigan 3-2 Preston

ទស្សនៈ Wigan ឈ្នះ 2-1

Middlesbrough (-0/0.5) West Brom

Middlesbrough លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Braga 3-0 Middlesbrough

07-22 Morecambe 0-3 Middlesbrough

07-22 Middlesbrough 2-0 Marseille

West Brom លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Crewe 1-1 West Brom

07-22 Oxford 0-3 West Brom

07-22 West Brom 2-1 Hertha

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Middlesbrough ឈ្នះ4 ស្មើ3 និងចាញ់3។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-19 Middlesbrough 0-1 West Brom

12-19 West Brom  0-2 Middlesbrough

11-21 West Brom  1-1 Middlesbrough

02-22 Middlesbrough 2-1 West Brom

ទស្ស Middlesbrough ឈ្នះ 1-0

……………………………………………………