បាល់ទាត់ទាត់អាល្លឺម៉ង់ប៊ុនដេស្លីហ្គា

Frankfurt (+1/1.5) Bayern

Frankfurt លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Frankfurt 3-1 Torino

07-22 Astoria 0-5 Frankfurt

07-22 Magdeburg 0-4Frankfurt

Bayern លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Washington 2-6 Bayern

07-22 Bayern 0-1 Man City

07-22 Leipzig 3-5 Bayern

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Frankfurt ឈ្នះ3  និងចាញ់7។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-20 Bayern 5-0 Frankfurt

02-21 Frankfurt 2-1 Bayern

10-21 Bayern 1-2 Frankfurt

02-22 Frankfurt 0-1 Bayern

ទស្សនៈ Bayern ឈ្នះ 2-1

អាល្លឺម៉ង់D2

Greuther(-0.5/1) Karlsruher

Greuther លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Greuther 2-2 Hostein

07-22 Nurnberg 2-2 Greuther

07-22 Stuttgart 2-0 Greuther

Karlsruher លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Paderborn 5-0 Karlsruher

07-22 Karlsruher 2-3 Magdeburg

07-22 Neustrelitz 0-8 Karlsruher

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Greuther ឈ្នះ3 ស្មើ1 និងចាញ់4។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

12-19 Karlsruher 1-5 Greuther

06-20 Greuther 1-2 Karlsruher

01-21 Karlsruher  3-2 Greuther

05-21 Greuther 2-2 Karlsruher

ទស្សនៈ Greuther ឈ្នះ 1-0

Sandhausen (+0/0.5) Fortuna

Sandhausen លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ3-0-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Sandhausen 2-1 Bielefeld

07-22 Darmstadt 2-1 Sandhausen

07-22 Rehden 0-4 Sandhausen

Fortuna លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-22 Magdeburg 1-2 Fortuna

07-22 Fortuna 2-1 Paderborn

07-22 Offenbach 1-4 Fortuna

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Sandhausen ឈ្នះ4 ស្មើ2 និងចាញ់4។​

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-20 Fortuna 1-0 Sandhausen

03-21 Sandhausen 0-0 Fortuna

07-21 Sandhausen 0-2 Fortuna

12-21 Fortuna  0-1 Sandhausen

ទស្សនៈ Sandhausen ឈ្នះ 1-0