បាល់​ទាត់​World International ​Champion Cup នៅ​ចិន​

ការប្រកួតរវាងៈ Man Utd Vs Man City

បញ្ជាក់ៈ ប្រកួតនៅចិន មានបីក្រុមគឺ៖ Dortmund, Man Utd និង Man  City ។

បិសាចក្រហម Man Utd អាចប្រឈមមុខជាមួយមេឃខៀវ Man City

Man Utd () Man City

Man Utd លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖

០៧-១៦ Crystal ១-២ Man Utd

០៧-១៦ Wigan ០-២ Man Utd

០៧-១៦ Man Utd ១-៤ Dortmund

Man City លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖

០៥-១៦ Man City ២-២ Arsenal

០៥-១៦ Swansea ១-១ Man City

០៧-១៦ Bayern ១-០ Man City

ប្រវត្តិជូបគ្នា១០ ប្រកួត Man Utd  ឈ្នះ៤ស្មើ១ និងចាញ់ ៥។

ជួបគ្នាប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖

១១-១៤ Man City ១-០ Man Utd

០៤-១៥ Man Utd ៤-២ Man City

១០-១៥ Man Utd ០-០ Man City

០៣-១៦ Man City ០-១ Man Utd

ទស្សនៈ គ្មាន

ដោយ៖ ហេង ដេត