បាល់​ទា​ត់​ជើង​ឯក​យុវជន​អាយុក្រោម​២១​ឆ្នាំ

ទស្សនៈ Asianbookie យក​ Macedonia U21, Azerbaijan U21, Hungary U21, Ukraine U21, Bulgaria U21, Czech Republic U21, Denmark U21, Finland U21, Switzerland U21, Russia U21, France U21, Germany U21, Norway U21, Portugal U21, England U21,

ពូល7

Armenia U21 (-1) Macedonia U21

Armenia U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Moldova U21 0-1 Armenia U21

06-17 Gibraltar U21 0-3 Armenia U21

08-17 Russia U22 0-0 Armenia U21 

Macedonia U21លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Spain U21 5-0 Macedonia U21

06-17 Serbia U21 2-2 Macedonia U21

06-17 Macedonia U21 2-4 Portugal U21

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

08-04 Macedonia U21 4-0 Armenia U21

06-05 Armenia U21 0-0 Macedonia U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល5

Azerbaijan U21 (0) Ireland U21

Azerbaijan U21លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-3-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-16 Azerbaijan U21 1-1 Faroe Islands U21

10-16 Finland U21 0-0 Azerbaijan U21  

08-17 Israel U21 3-1 Azerbaijan U21 

Ireland U21លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-16 Serbia U21 3-2 Ireland U21

10-16 Ireland U21 1-3 Serbia U21

03-17 Ireland U21 1-0 Kosovo U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

05-06 Azerbaijan U21 0-3 Ireland U21

05-06 Ireland U21 3-0 Azerbaijan U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល6

Hungary U21 (-2.5) Malta U21

Hungary U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Poland U20 0-1 Hungary U21

06-17 Austria U21 2-1 Hungary U21  

09-17 Germany U21 1-2 Hungary U21 

Malta U21លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Luxembourg U21 5-0 Malta U21

03-17 Belgium U21 2-1 Malta U21

08-17 Cyprus U21 2-1 Malta U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

11-04 Malta U21 0-2 Hungary U21

09-05 Hungary U21 2-0 Malta U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល1

Czech U21 (-1/1.5) Belarus U21

Czech U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Germany U21 2-0 Czech U21

06-17 Czech U21 3-1 Italy U21  

08-17 Czech U21 2-4 Denmark U21

Belarus U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

05-17 Russia U21 7-0 Belarus U21

06-17 Belarus U21 1-0 San Marino U21

09-17 Belarus U21 0-2 Greece U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

09-06 Czech U21 2-1 Belarus U21

06-11 Czech U21 0-1 Belarus U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល3

Denmark U21 (-1.5/2) Lithunnia U21

Denmark U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Germany U21 3-0 Denmark U21

07-17 Czech U21 2-4 Denmark U21  

08-17 Faroe Islands U21 0-3 Denmark U21 

Lithunnia U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Lithunnia U21 1-2 Belarus U21

03-17 Lithunnia U21 3-0 Latvia U21

06-17 Lithunnia U21 3-0 Faroe Islands U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

09-07 Denmark U21 4-0 Lithuania U21

11-07 Lithuania U21 0-3 Denmark U21

ទស្សនៈ គ្មាន

Finland U21 (-2.5) Faroe Islands U21

Finland U21លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Finland U21 2-0 Australia U21

06-17 Finland U21 1-0 Slovenia U21  

09-17 Austria U21 2-2 Finland U21

Faroe Islands U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Faroe Islands U21 0-1 Austria U21

06-17 Lithuania U21 3-0 Faroe Islands U21

08-17 Faroe Islands U21 0-3 Denmark U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

09-15 Finland U21 3-0 Faroe Islands U21

06-16 Faroe Islands U21 1-6 Finland U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល7

Russia U21 (-0/0.5) Gibraltar U21

Russia U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Russia U21 0-2 Russia U21

05-17 Russia U21 7-0 Belarus U21  

08-17 Russia U21 0-0 Armenia U21 

Gibraltar U21 លទ្ធផល3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Austria U21 3-0 Gibraltar U21

06-17 Gibraltar U21 0-3 Armenia U21  

09-17 Serbia U21 4-0 Gibraltar U21

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល8

Romania U21 (-0/0.5) Switzerland U21

Romania U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Russia U21 5-1 Romania U21

06-17 Liechtenstein U21 0-2 Romania U21  

09-17 Bosnia 1-3 Romania U21 

Switzerland U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-16 Switzerland U21 3-2 Russia U21

06-17 Switzerland U21 1-0 Bosnia

09-17 Switzerland U21 0-3 Wales U21 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល9

Bulgaria U21 (-1.5/2) Luxembourg U21

Bulgaria U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Bulgaria U21 2-0 Romania U21

03-17 Macedonia U21 1-0 Bulgaria U21  

06-17 Bulgaria U21 1-0 Georgia U21 

Luxembourg U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Luxembourg U21 5-0 Malta U21

03-17 Luxembourg U21 1-2 Kazakhstan U21

09-17 Slovenia U21 3-1 Luxembourg U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺៈ

10-11 Bulgaria U21 3-2 Luxembourg U21

09-12 Luxembourg U21 1-3 Bulgaria U21

09-15 Bulgaria U21 3-0 Luxembourg U21

03-16 Luxembourg U21 0-0 Bulgaria U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល4

Andorra U21 (+2.5) Ukraine U21

Andorra U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-16 Lithuania U21 1-0 Andorra U21

09-16 Italy U21 3-0 Andorra U21

06-17 Latia U21 0-0 Andorra U21

Ukraine U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Serbia U20 1-1 Ukraine U21

06-17 Ukraine U21 2-1 Montenegro U21

09-17 Latvia U21 1-1 Ukraine U21 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល៩

France U21 (-3.5) Kazakhstan U21

France U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Albania U21 0-3 France U21

06-17 France U21 3-1 Cameroon U21

09-17 France U21 1-1 Chile U21 

Kazakhstan U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Kazakhstan U21 0-3 Norway U21

03-17 Kazakhstan U21 1-2 Kazakhstan U21

09-17 Kazakhstan U21 1-1 Montenegro U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺៈ

10-11 France U21 2-0 Kazakhstan U21

06-12 Kazakhstan U21 0-3 France U21

09-13 France U21 5-0 Kazakhstan U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល6

Sweden U21 (-2) Cyprus U21

Sweden U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Sweden U21 0-0 England U21

06-17 Poland U21 2-2 Sweden U21  

06-17 Slovakia U21 3-0 Sweden U21

Cyprus U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Cyprus U21 1-0 Israel U21

08-17 Noldova U21 2-1 Cyprus U21

09-17 Cyprus U21 2-1 Malta U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

11-14 Cyprus U21 1-1 Sweden U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល5

Norway U21 (0) Israel U21

Norway U21លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Norway U21 0-2 Russia U21

06-17 Norway U21 5-0 Kosovo U21

09-17 Kosovo U21 3-2 Norway U21 

Israel U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Cyprus U21 1-0 Israel U21

06-17 Israel U21 0-0 Serbia U21

08-17 Israel U21 3-1 Azerbaijan U21

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺៈ

06-13 Israel U21 2-2 Norway U21

10-13 Norway U21 1-3 Israel U21

06-13 Israel U21 2-2 Norway U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល5

Germany U21 (-3.5) Kosovo U21

Germany U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 England U21 2-2 Germany U21

07-17 Germany U21 1-0 Spain U21

09-17 Germany U21 1-2 Hungary U21 

Kosovo U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Ireland U21 1-0 Kosovo U21

06-17 Norway U21 5-0 Kosovo U21

09-17 Kosovo U21 3-2 Norway U21

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល2

Estonia U21 (+2.5/3) Spain U21

Estonia U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Estonia U21 1-2 N-Ireland U21

06-17 Albania U21 0-0 Estonia U21

09-17 Estonia U21 1-2 Slovakia U21

Spain U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Spain U21 3-1 Italy U21

07-17 Germany U21 1-0 Spain U21

09-17 Spain U21 3-0 Italy U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺៈ

11-11 Spain U21 6-0 Estonia U21

05-12 Estonia U21 0-1 Spain U21

09-15 Estonia U21 0-2 Spain U21

10-16 Spain U21 5-0 Estonia U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល6

Belgium U21 (-0.1/5) Turkey U21

Belgium U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Montenegro U21 3-0 Belgium U21

10-16 Belgium U21 0-1 Latvia U21  

03-17 Belgium U21 2-1 Malta U21 

Turkey U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Netherlands U21 0-0 Turkey U21

10-16 Turkey U21 1-1 Slovakia U21

11-16 Germany 1-0 Turkey U21 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល8

Portugal U21 (-1.5) Wales U21

Portugal U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Portugal U21 2-0 Serbia U21

06-17 Portugal U21 1-3 Spain U21  

06-17 Macedonia U21 2-4 Portugal U21

Wales U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-16 Wales U21 1-1 Luxembourg U21

10-16 Armenia U21 1-3 Wales U21

09-17 Switzerland U21 0-3 Wales U21

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល2

Slovakia U21 (-1.5) N-Ireland U21

Slovakia U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Slovakia U21 1-2 England U21

06-17 Slovakia U21 3-0 Sweden U21  

09-17 Estonia U21 1-2 Slovakia U21 

N-Ireland U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 N-Ireland U21 0-3 France U21

06-17 Estonia U21 1-2 N-Ireland U21

09-17 N-Ireland U21 1-0 Albania U21 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល4

Scotland U21 (+0.5) Netherland U21

Scotland U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-0-5។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Iceland U21 2-0 Scotland U21

10-16 Macedonia U21 2-0 Scotland U21  

11-16 Slovakia U21 4-0 Scotland U21

Netherland U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Netherland U21 2-0 Finland U21

03-17 Netherland U21 0-1 Austria U21

09-17 Netherland U21 1-1 England U21 

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺៈ

11-11 Netherland U21 1-2 Scotland U21

03-12 Scotland U21 0-0 Netherland U21

09-13 Netherland U21 4-0 Scotland U21

05-14 Scotland U21 1-6 Netherland U21

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូល4

England U21 (-2.5) Latvia U21

England U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 England U21 3-0 Poland U21

06-17 England U21 2-2 Germany U21  

09-17 Netherlands 1-1 England U21 

Latvia U21 លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Lithuania U21 3-0 Latvia U21

06-17 Latvia U21 0-0 Andorria U21

09-17 Latvia U21 1-1 Ukraine U21

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន