ការ​ប្រកួត​ជម្រុះបាល់​ទាត់​ពិភព​លោកទ្វី​ប​អា​ហ្វ្រិក

ពូលA

(2)Congo DR (-0.5) Tunisia (1)

Congo DR 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ2-0-1   ស៊ុតបាល់បាន 7គ្រាប់និងរបូតវិញ3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17  Congo 0-0 Congo DR

08-17 Congo DR 1-1 Congo

09-17 Tunisnia 2-1 Congo DR

Tunisia 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 3-0-0  ស៊ុតបាល់បាន5 គ្រាប់និងរបូតវិញ1 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Morocco 1-0 Tunisia

08-17 Tunisia 1-0 Egypt

09-17 Tunisia 2-1 Congo DR

ប្រវត្តិជួបគ្នា5 ប្រកួតគឺ

02-98 Tunisia 2-1 Congo DR

02-01 Tunisia  6-0 Congo DR

07-01 Congo DR 0-3 Tunisia

01-04 Tunisia  3-0 Congo DR

01-15 Congo DR 1-1 Tunisia

09-17 Tunisia 2-1 Congo DR

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូលB

(4)Algeria (-1) Zambia (2)

Algeria 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-1-2   ស៊ុតបាល់បាន3 គ្រាប់និងរបូតវិញ7 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Algeria 1-2 Libya

08-17 Libya 1-1 Algeria

09-17 Zambia 3-1 Algeria

Zambia 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ1-1-1  ស៊ុតបាល់បាន 5គ្រាប់និងរបូតវិញ 4 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 South Africa 2-2 Zambia

08-17 Zambia 2-0 South Africa

09-17 Zambia 3-1 Algeria

ប្រវត្តិជួបគ្នា 3  ប្រកួត គឺ

06-09  Zambia 0-2 Algeria

09-09 Algeria 1-0 Zambia

09-17 Zambia  3-1 Algeria

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូលC

 (4)Mali (+0/0.5) Morocco (2)

Mali 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ0-1-2   ស៊ុតបាល់បាន1 គ្រាប់និងរបូតវិញ 9 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Algeria 1-2 Mali

08-17 Mali 1-1 Algeria

09-17 Zambia 3-1 Mali

Morocco 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 1-2 -0 ស៊ុតបាល់បាន 6គ្រាប់តែគ្មានរបូតវិញមួយ គ្រាប់សោះ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Mauritania 2-2 Morocco

08-17 Mali 0-1 Morocco

09-17 Morocco 6-0 Mali

ប្រវត្តិជួបគ្នា 4ប្រកួតគឺ

02-04 Morocco  4-0 Mali

05-06 Morocco  0-1 Mali

03-13 Morocco  2-1 Mali

09-17 Morocco  6-0 Mali

ទស្សនៈ គ្មាន

(1)Ivory Coast (-1/1.5) Gabon(3)

Ivory Coast 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-1-0    ស៊ុតបាល់បាន 6 គ្រាប់និងរបូតវិញ1 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Niger 2-1 Ivory Coast

08-17 Ivory Coast 1-0 Niger

09-17 Gabon 0-3 Ivory Coast

Gabon 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-2-1  គ្មានស៊ុតបាល់បានគ្រាប់សោះតែរបូតវិញ3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Gabon 0-0 Zambia

08-17 Mali 2-1 Gabon

09-17 Gabon 0-3 Ivory Coast

ជួបគ្នា6ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-06 Ivory Coast 5-0 Gabon

09-07 Gabon  0-0  Ivory Coast

06-15 Gabon  0-0 Ivory Coast

01-16 Ivory Coast 4-1 Gabon

06-16 Ivory Coast 2-1 Gabon

09-17 Gabon  0-3 Ivory Coast

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូលD

(3)South Africa (-1) Cape  Verde (4)

South Africa 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 1-1-1   ស៊ុតបាល់បាន 4គ្រាប់និងរបូតវិញ 4 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 South Africa 2-2 Zambia

08-17 Zambia 2-0 South Africa

09-17 Cape Verde 2-1 South Africa

Cape  Verde 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 1-0-2  ស៊ុតបាល់បាន2 គ្រាប់និងរបូតវិញ 5 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Luxembourg 0-2 Cape  Verde

08-17 Cape  Verde 0-1 Uganda

09-17 Cape  Verde 2-1 South Africa

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺ

06-04 South Africa 2-1 Cape Verde

06-05 Cape Verde  1-2 South Africa

01-13 South Africa 0-0 Cape Verde

09-17 Cape Verde  2-1 South Africa

ទស្សនៈ គ្មាន

(1)Burkina  Faso (0) Senegal (2)

Burkina  Faso 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ1-2-0  ស៊ុតបាល់បាន 3 គ្រាប់និងរបូតវិញ1  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Burkina  Faso 2-2 Ghana

08-17 Ghana 1-2 Burkina  Faso

09-17 Senegal 0-0 Burkina  Faso

Senegal 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 1-1-1  ស៊ុតបាល់បាន3 គ្រាប់និងរបូតវិញ2 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Senegal 3-1 Guinea

08-17 Guinea 5-0 Senegal

09-17 Senegal 0-0 Burkina Faso

ប្រវត្តិជួបគ្នា5 ប្រកួតគឺ

01-04 Senegal 0-0 Burkina  Faso

10-06 Burkina  Faso 1-0 Senegal

09-07 Senegal  5-1 Burkina  Faso

05-14 Burkina  Faso 1-1 Senegal

09-17 Senegal 0-0 Burkina  Faso

ទស្សនៈ គ្មាន

ពូលE

(4)Congo (+0.5) Ghana (3)

Congo 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-1-2   ស៊ុតបាល់បាន2 គ្រាប់និងរបូតវិញ 4គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Congo 0-0 Congo DR

08-17 Congo DR  1-1 Congo

09-17 Ghana 1-1 Congo

Ghana 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-2-1  ស៊ុតបាល់បាន 1គ្រាប់និងរបូតវិញ 3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Burkina Faso 2-2 Ghana

08-17 Ghana 1-2 Burkina Faso

09-17 Ghana 1-1 Congo

ប្រវត្តិជួបគ្នា5ប្រកួតគឺ

03-11 Congo 0-3 Ghana

06-11 Ghana   3-1 Congo

01-14 Ghana  1-0 Congo

09-15 Congo 2-3 Ghana

09-17 Ghana  1-1 Congo

ទស្សនៈ គ្មាន

 (2)Egypt (-1) Uganada (1)

Egypt 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-0-1   ស៊ុតបាល់បាន4 គ្រាប់និងរបូតវិញ 2គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Egypt 1-1 Morocco

08-17 Morocco 3-1 Egypt

09-17 Uganda 1-0 Egypt

Uganada 3ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-1-0  ស៊ុតបាល់បាន2 គ្រាប់តែគ្មានរបូតវិញមួយ គ្រាប់សោះ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Uganada 3-0 Rwanda

08-17 Uganada 2-0 Uganada

08-17 Uganada 1-0 Uganada

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Egypt   ឈ្នះ9  និងចាញ់1​  ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-13 Egypt 2-0 Uganada

10-13 Egypt 3-0 Uganada

01-17 Egypt 1-0 Uganada

08-17 Uganada  1-0 Egypt

ទស្សនៈ គ្មាន