ការប្រកួត​ជម្រុះ​បាល់​ទាត់​​ពិភព​លោក 2018 បញ្ចប់​ក្នុង​ពូលទ្វីប​អាស៊ី

ការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោក 2018 បញ្ចប់ក្នុងពូលទ្វីបអាស៊ី

កូរ៉េខាងត្បូង និងអូស្រ្តាលី ត្រូវការឈ្នះគូប្រកួតថ្ងៃនេះ

បញ្ជាក់ៈ ទ្វីបអាស៊ីយក5ក្រុម ។ 4ក្រុមស្វ័យប្រវត្តិ និងមួយក្រុមទៀតលេងPlay Off ។

អ៊ីរង់និង ជប៉ុន មានកៅអីមួយទៅ World Cup 2018 រួចហើយ។

ពូល A

(6)Qatar (+0/0.5) China (5)

Qatar 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ2-1-6    ស៊ុតបាល់បាន 7 គ្រាប់និងរបូតវិញ 13គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Andorra 0-1 Qatar

08-17 Qatar 2-1 Turkmenistan

08-17 Syria 3-1 Qatar

China 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-3-4   ស៊ុតបាល់បាន 6គ្រាប់ និង របូតវិញ9 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 China 8-1 Philippines

06-17 Syria 2-2 China

08-17 China 1-0 Uzekistan

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Qatar   ឈ្នះ3  ស្មើ3 និងចាញ់4​  ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-11 China  0-2 Qatar

10-15 Qatar 1-0 China

03-16 China  2-0 Qatar

11-16 China  0-0 Qatar

ទស្សនៈ គ្មាន

 (1)Iran (-0/0.5) Syria (3)

Iran 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 6-3-0    ស៊ុតបាល់បាន 8 គ្រាប់តែគ្មានរបូតវិញ មួយគ្រាប់សោះ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

0617 Montenegro 1-2 Iran

06-17 Iran 2-0 Uzbekistan

08-17 Korea Rep 0-0 Iran

Syria 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 3-3-3   ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និង របូតវិញ9 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Syria 2-21 China

08-17 Malaysia 1-2 yria

08-17 Syria 3-1 Qatar

ប្រវត្តិជួបគ្នា5ប្រកួត គឺ

08-06 Iran 1-1 Syria

09-06 Syria 0-2 Iran

02-08 Iran  0-0 Syria

06-08  Syria 0-2  Iran

11-12 Syria 0-0 Iran

ទស្សនៈ គ្មាន

 (4)Uzbekistan (+0/0.5) Korea Rep (2)

Uzbekistan 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-0-5    ស៊ុតបាល់បាន 6 គ្រាប់និងរបូតវិញ 7 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Iran 2-0 Uzbekistan

08-17 Uzbekistan 5-0 Kyrgystan

08-17 China 1-0 Uzbekistan

Korea Rep 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ4-2-3   ស៊ុតបាល់បាន 11គ្រាប់ និង របូតវិញ10 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Iraq 0-0 Korea Rep

06-17 Qatar 3-2 Korea Rep

08-17 Korea Rep 0-0 Iran

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Uzbekistan   ស្មើ2 និងចាញ់8​  ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

06-13 Korea Rep  1-0 Uzbekistan

01-15 Uzbekistan 2-0  Korea Rep

03-15 Korea Rep  1-1 Uzbekistan

11-16 Korea Rep  2-1 Uzbekistan

ទស្សនៈ គ្មាន

 

ពូលB

(3)Australia (-3) Thailand (6)

Australia 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-4-1    ស៊ុតបាល់បាន 14 គ្រាប់និងរបូតវិញ10 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Cameroon 1-1 Australia

06-17 Chile 1-1 Australia

08-17 Japan 2-0 Australia

Thailand 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-2-7   ស៊ុតបាល់បាន 5គ្រាប់ និង របូតវិញ22  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Thailand 3-0 Korea DPR

07-17 Thailand 0-0 Belarus

08-17 Thailand 1-2 Iraq

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺ

07-07 Thailand  0-4 Australia

09-11  Australia 2-1 Thailand

11-11 Thailand  0-1 Australia

11-16 Thailand  2-2 Australia

ទស្សនៈ គ្មាន

 (5)Iraq (0) UAE (4)

Iraq 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ2-2-5    ស៊ុតបាល់បាន 10 គ្រាប់និងរបូតវិញ 12 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Iraq 0-0 Korea Rep

06-17 Iraq 1-1 Japan

08-17 Thailand 1-2 Iraq

UAE 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-1-4  ស៊ុតបាល់បាន10គ្រាប់ និង របូតវិញ12 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 UAE 4-0 Laos

06-17 Thailand 1-1 UAE

08-17 UAE 2-1 Saudi Arabia

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Iraq   ឈ្នះ3  ស្មើ2 និងចាញ់​5  ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-13 UAE  2-1 Iraq

11-14 UAE  2-0 Iraq

01-15 Iraq 2-3 UAE

11-16 UAE  2-0 Iraq

ទស្សនៈ គ្មាន

(2)Saudi Arabia (-0/0.5) Japan(1)

Saudi Arabia 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ5-1-3    ស៊ុតបាល់បាន 10 គ្រាប់និងរបូតវិញ 10គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Saudi Arabia 1-0 Iraq

06-17 Australia 3-2 Saudi Arabia

08-17 UAE 2-1 Saudi Arabia

Japan 9ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ   ស៊ុតបាល់បានគ្រាប់ និង របូតវិញ3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Japan 1-1 Syria

06-17 Iraq 1-1 Japan

08-17 Japan 2-0 Australia

ប្រវត្តិជួបគ្នា5 ប្រកួតគឺ

09-06 Saudi Arabia 1-0 Japan

11-06 Japan  3-1 Saudi Arabia

07-07 Japan  2-3 Saudi Arabia

01-11 Saudi Arabia 0-5 Japan

11-16 Japan 2-1 Saudi Arabia

ទស្សនៈ គ្មាន