ការ​ប្រកូត​ជម្រុះបាល់​ទាត់ពិភព​លោក 2018 ទ្វីប​អឺរុប

ពូលD

(4)Austria (-1/1.5) Georgia(5)

Austria 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-2-3  ស៊ុតបាល់បាន 9គ្រាប់និងរបូតវិញ 9គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Austria 1-1 Finalnd

06-17 Ireland 1-1 Austria

09-17 Wales 1-0 Austria

Georgia 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-3-4  ស៊ុតបាល់បាន 7 គ្រាប់និងរបូតវិញ11  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Georgia 3-0 St Kitts

06-17 Moldova 2-2 Georgia

09-17 Georgia 1-1 Ireland 

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺ

09-16 Georgia 1-2 Austria

ទស្សនៈ គ្មាន  

(6)Moldova (+1/1.5) Wales(3)

Moldova 6ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-2-5 ស៊ុតបាល់បាន 4គ្រាប់និងរបូតវិញ18 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Israel 1-1 Moldova

07-17 Moldova 2-2 Georgia

09-17 Serbia 3-0 Moldova

Wales 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-5-0  ស៊ុតបាល់បាន  10គ្រាប់និងរបូតវិញ 5គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Ireland 0-0 Wales

06-17 Serbia 1-1 Wales

11-16 Wales 1-0 Austria

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺ

10-94 Moldova 3-2 Wales

09-95 Wales 1-0 Moldova

09-16 Wales 4-0 Moldova

ទស្សនៈ គ្មាន  

(2)Ireland (0) Serbia (1)

Ireland 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ3-4-0   ស៊ុតបាល់បាន 9គ្រាប់និងរបូតវិញ5  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Ireland 3-1 Urugauy

06-17 Ireland 1-1 Austria

09-17 Georgia 1-1  Ireland 

Serbia 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-3-0  ស៊ុតបាល់បាន 16 គ្រាប់និងរបូតវិញ 7 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Georgia 1-3 Serbia

06-17 Serbia 1-1 Wales

09-17 Serbia 3-0  Moldova

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺ

05-08 Ireland  1-1 Serbia

08-12 Serbia 0-0 Ireland

03-14 Ireland  1-2 Serbia

09-16 Serbia 2-2 Ireland

ទស្សនៈ គ្មាន  

ពូល G

(5)Macedonia (0) Albania(3)

Macedonia 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-0-5 ស៊ុតបាល់បាន 9គ្រាប់និងរបូតវិញ 13គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Macedonia 0-0 Turkey

06-17 Macedonia 1-2 Spain

09-17  Israel 0-1 Macedonia

Albania 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-0-3  ស៊ុតបាល់បាន 9គ្រាប់និងរបូតវិញ  8គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Luxembourg 2-1 Albania

06-17 Israel 0-3 Albania

09-17 Albania 2-0 Liechtenstein

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Macedonia ឈ្នះ 4  ស្មើ3 និងចាញ់ 3។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

02-07 Albania 0-1 Macedonia

11-10  Albania 0-0 Macedonia

11-11 Macedonia  0-0 Albania

09-16 Albania 2-1 Macedonia

ទស្សនៈ គ្មាន  

(2)Italy (-2) Israel (4)

Italy 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 5-1-1ស៊ុតបាល់បាន 18គ្រាប់និងរបូតវិញ7  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Italy 3-0 Uruguay

06-17 Italy 5-0 Leichtenstien

09-17 Spain 3-0 Italy

Israel 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 3-0-4   ស៊ុតបាល់បាន 9 គ្រាប់និងរបូតវិញ13  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Israel 1-1 Moldova

06-17 Israel 0-3 Albania

09-17Israel 0-1 Macedonia

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺ

09-16 Israel 1-3 Italy

ទស្សនៈ គ្មាន    

(6)Liechtenstein (+4.5/3) Spain (1)

Liechtenstein 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ0-0-7 ស៊ុតបាល់បាន 1គ្រាប់និងរបូតវិញ26គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Finland 1-1 Liechtenstein

06-17 Italy 5-0 Liechtenstein

09-17 Albania 2-0 Liechtenstein

Spain 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 6-1-0  ស៊ុតបាល់បាន 24 គ្រាប់និងរបូតវិញ 3 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Spain 2-2 Colombia

06-17 Macedonia 1-2 Spain

09-17 Spain 3-0 Italy

ប្រវត្តិជួបគ្នា7ប្រកួត Liechtenstein ចាញ់7 ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

06-07 Liechtenstein 0-2 Spain

09-10 Liechtenstein 0-4 Spain

09-10 Spain 6-0 Liechtenstein

09-16 Spain  8-0 Liechtenstein

ទស្សនៈ គ្មាន  

ពូលI

(3)Iceland (0) Ukraine (2)

Iceland 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-1-2   ស៊ុតបាល់បាន 9គ្រាប់និងរបូតវិញ 7គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Ireland 0-1 Iceland

06-17 Iceland 1-0 Croatia

09-17 Finlnd 1-0 Iceland

Ukraine 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ  4-2-1 ស៊ុតបាល់បាន 11 គ្រាប់និងរបូតវិញ 5 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Ukraine 0-1 Malta

06-17 Finalnd 1-2 Ukraine

09-17 Ukraine 2-0 Turkey

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺ

03-99 Ukraine 1-1 Iceland

09-99 Iceland  0-1 Ukraine

09-16 Ukraine 1-1 Iceland

ទស្សនៈ គ្មាន  

(4)Turkey (+0/0.5) Croatia (1)

Turkey 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 3-2-2    ស៊ុតបាល់បាន11 គ្រាប់និងរបូតវិញ 8  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Macedonia 0-0 Turkey

06-17 Kosovo 1-4Turkey

09-17 Ukraine 2-0 Turkey

Croatia 6ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 5-1-1  ស៊ុតបាល់បាន 12 គ្រាប់និងរបូតវិញ 2 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

05-17 Mexico 1-2 Croatia

06-17 Iceland 1-0 Croatia

09-17 Croatia 1-0 Kosovo

ប្រវត្តិជួបគ្នា8ប្រកួត Turkey  ស្មើ 5និងចាញ់3 ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-11Turkey 0-3  Croatia

11-11 Croatia  0-0 Turkey

06-16 Turkey 0-1 Croatia

09-16 Croatia  1-1 Turkey

ទស្សនៈ គ្មាន  

(6)Kosovo (+0.5) Finland (5)

Kosovo 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 0-1-6ស៊ុតបាល់បាន 3គ្រាប់និងរបូតវិញ 19 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Kosovo  1-2 Iceland

06-17 Kosovo  1-4 Turkey

09-17 Croatia 1-0 Kosovo 

Finland 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ  1-1-5ស៊ុតបាល់បាន  5គ្រាប់និងរបូតវិញ 10 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Finland 1-1 Leichtenstein

06-17 Finland 1-2 Ukraine

09-17 Finland 1-0 Iceland

ប្រវត្តិជួបគ្នា 1 ប្រកួតគឺ

09-16 Filand 1-1 Kosovo

ទស្សនៈ គ្មាន  

ការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោក 2018 តំបន់Concarcaf ជុំទី 8

 (4)Honduras (+0/0.5) United States(3)

Honduras 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-2-3 ស៊ុតបាល់បាន 8គ្រាប់និងរបូតវិញ 15 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Canada 0-0 Honduras

07-17 Mexico 1-0 Honduras

09-17 Trinidad 1-2 Honduras

United States 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 2-2-3  ស៊ុតបាល់បាន 11 គ្រាប់និងរបូតវិញ 10 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Costa Rica 0-2 United States

07-17 United States 2-1 Jamaica

09-17 United States 0-2 Costa Rica

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Honduras ឈ្នះ2 ស្មើ1 និងចាញ់7។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-13 United States  3-1Honduras

10-14 United States  1-1 Honduras

07-15 United States  2-1  Honduras

03-17 United States  6-0 Honduras

ទស្សនៈ គ្មាន

 (5)Panama(-1.5) Trinidad (6)

Panama 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 1-4-2 ស៊ុតបាល់បាន4 គ្រាប់និងរបូតវិញ5  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Panama 3-0 Martinique

07-17 Costa Rica  1-0 Panama

09-17 Mexico 1-0 Panama

Trinidad 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ1-0-6  ស៊ុតបាល់បាន 4 គ្រាប់និងរបូតវិញ12  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Ecuador 3-1 Trinidad

08-17 Trinidad 1-2 Jamaica

09-17 Trinidad 1-2 Honduras

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Panama ឈ្នះ 3ស្មើ2 និងចាញ់5។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

03-15 Trinidad  0-1 Panama

07-15 Trinidad  1-1 Panama

10-15 Panama 1-2 Trinidad

03-17 Trinidad  1-0 Panama

ទស្សនៈ គ្មាន 

(2)Costa Rica (-0/0.5) Mexico (1)

Costa Rica 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 4-2-1 ស៊ុតបាល់បាន 11គ្រាប់និងរបូតវិញ  4គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Costa Rica 1-0 Panama

07-17 Costa Rica 0-2 United States

09-17 United States 0-2 Costa Rica

 

Mexico 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 5-2-0  ស៊ុតបាល់បាន 10 គ្រាប់និងរបូតវិញ2  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Mexico 1-0 Honduras

07-17 Mexico 0-1 Jamaica

09-17 Mexico 1-0 Panama

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Costa Rica ឈ្នះ1 ស្មើ3 និងចាញ់6។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-13 Costa Rica  2-1 Mexico

06-15 Mexico  2-2 Costa Rica

07-15 Mexico  1-0 Costa Rica

03-17 Mexico  2-0 Costa Rica

ទស្សនៈ គ្មាន

 ការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោក 2018 ទ្វីបអាមេរិក

(9)Bolivia (+0.5) Chile (4)

Bolivia 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 3-1-11 ស៊ុតបាល់បាន 13គ្រាប់និងរបូតវិញ 34 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Nicaragua 0-1 Bolivia

06-17 Bolivia 3-2 Nicaragua

09-17 Peru 2-1 Bolivia

Chile 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 7-2-6 ស៊ុតបាល់បាន 24 គ្រាប់និងរបូតវិញ 22 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17Portugal 0-0  Chile

07-17 Chile 0-1 Germany

09-17 Chile 0-3 Paraguay

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Bolivia  ស្មើ2 និងចាញ់8។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-14 Chile  2-2 Bolivia

06-15 Chile  5-0 Bolivia

06-16 Chile  2-1 Bolivia

09-16 Chile  3-0 Bolivia

ទស្សនៈ គ្មាន

 (2)Columbia (0) Brazil (1)

Columbia 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 7-4-4 ស៊ុតបាល់បាន 18គ្រាប់និងរបូតវិញ 15  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Spain 2-2 Columbia

06-17 Cameroon 0-4 Columbia

09-17 Venezuela 0-0 Columbia

Brazil 15 ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 11-3-1  ស៊ុតបាល់បាន37  គ្រាប់និងរបូតវិញ 10 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Brazil 0-1 Argentina

06-17 Australia 0-4 Brazil

09-17 Brazil 2-0 Ecuador

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Columbia  ស្មើ4 និងចាញ់6។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-14 Brazil 1-0 Columbia

06-15 Brazil 0-1 Columbia

09-16 Brazil 2-1 Columbia

01-17 Brazil 1-0 Columbia

ទស្សនៈ គ្មាន 

(8)Ecuador (-1) Peru (6)

Ecuador 15 ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 6-2-7 ស៊ុតបាល់បាន23 គ្រាប់និងរបូតវិញ22  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Ecuador 3-0 Salvador

07-17 Ecuador 3-1 Trinidad

09-17 Brazil 2-0 Ecuador

Peru 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 6-3-6  ស៊ុតបាល់បាន24  គ្រាប់និងរបូតវិញ24  គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Peru 1-0 Paraguay

06-17 Peru 3-1 Jamaica

09-17 Peru 2-1 Bolivia

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Ecuador ឈ្នះ4 ស្មើ3 និងចាញ់3។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-11 Ecuador 2-0 Peru

06-13 Peru 1-0 Ecuador

06-16 Ecuador 2-2 Peru

09-16 Peru 2-1 Ecuador

ទស្សនៈ គ្មាន

(15)Argentina (-2.5/3) Venezuela (10)

Argentina 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 6-5-4 ស៊ុតបាល់បាន 15គ្រាប់និងរបូតវិញ 14 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Brazil 0-1 Argentina

06-17 Singapore 0-6 Argentina

09-17 Uruguay 0-0 Argentina

Venezuela 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ  1-4-10 ស៊ុតបាល់បាន  17គ្រាប់និងរបូតវិញ34   គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 United States 1-1 Venezuela

06-17 Ecuador 1-1 Venezuela

09-17 Venezuela 0-0 Colombia

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Argentina ឈ្នះ8 ស្មើ1 និងចាញ់1។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-11 Venezuela  1-0 Argentina

03-16 Argentina 3-0 Venezuela

06-16  Argentina 4-1  Venezuela

09-16 Venezuela  2-2 Argentina

ទស្សនៈ គ្មាន

 (7)Paraguay (0) Uruguay (3)

Paraguay 7ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 6-3-6 ស៊ុតបាល់បាន 16គ្រាប់និងរបូតវិញ 21 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Peru 1-0 Paraguay

07-17 Mexico 2-1 Paraguay

09-17 Chile 0-3 Paraguay

Uruguay 15ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ 7-3-5  ស៊ុតបាល់បាន26  គ្រាប់និងរបូតវិញ 17 គ្រាប់។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Ireland 3-1 Uruguay

06-17 Italy 3-0 Uruguay

09-17 Uruguay 0-0 Argentina

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Paraguay ឈ្នះ2 ស្មើ3 និងចាញ់5។

ជួបគ្នា​4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-11 Paraguay 1-1 Uruguay

03-13 Uruguay  1-1 Paraguay

06-15 Uruguay  1-1 Paraguay

09-16 Uruguay  4-0 Paraguay

ទស្សនៈ គ្មាន