បាល់​ទាត់​ជម្រុះ​ជើង​ឯក​អាស៊ី

Korea DPR () Lebanon

Korea DPR លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-3-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Hong Kong 1-1 Korea DPR

07-17 Thailand 3-0 Korea DPR

07-17 Burkina Faso 3-3 Korea DPR 

Lebanon លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-16 Jordan 0-0 Lebanon

03-17 Lebanon 2-0 Hong Kong

06-17 Malaysia 1-2 Lebanon 

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺៈ

09-03 Korea DPR 0-1 Lebanon

11-03 Lebanon 1-1 Korea DPR

01-09 Korea DPR 0-1 Lebanon

ទស្សនៈ គ្មាន

Nepal () Tajikistan

Nepal លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Philippines 4-1 Nepal

06-17 India 2-0 Nepal  

06-17 Nepal 0-0 Yemen

Tajikistan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Bahrain 1-1 Tajikistan

03-17 Yemen 2-1 Tajikistan

06-17 Tajikistan 3-4 Philippines  

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

Macao () India

Macao លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Kyrgyzstan 1-0 Macao

06-17 Nacai 0-4 Macao  

09-17 Hong Kong 4-0 Macao 

India លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 India 1-0 Kyrgyzstan

08-17 India 2-1 Mauritius

08-17 India 1-1 St Kitts 

គូទាំងំពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

Cambodia () Vietnam

Cambodia លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Jordan 7-0 Cambodia

06-17 Cambodia 0-2 Indonesia  

06-17 Cambodia 1-0 Afghanistan 

Vietnam លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-4-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Vietnam 1-1 Chinese Taipei

03-17 Afghanistan 1-1 Vietnam

06-17 Vietnam 0-0 Jordan 

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

11-16 Vietnam 2-1 Cambodia

ទស្សនៈ គ្មាន

Singapore () Turkmenistan

Singapore លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-4-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Singapore 1-2 Chinese Taipei

06-17 Singapore 0-6 Argentina  

08-17 Singapore 1-1 Hong Kong

Turkmenistan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Chinese Taipei 1-3 Turkmenistan

06-17 Turkmenistan 1-2 Bahrain

08-17 Qatar 2-1 Turkmenistan

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

10-09 Singapore 4-2 Turkmenistan

ទស្សនៈ គ្មាន

Philippines () Yemen

Philippines លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Philippines 4-1 Nepal

06-17 China 8-1 Philippines

06-17 Tajikistan 3-4 Philippines

Yemen លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Yemen 2-1 Tajikistan

05-17 Egypt 1-0 Yemen

06-17 Nepal 0-0 Yemen 

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

06-15 Yemen 0-2 Philippines

11-15 Philippines 1-0 Yemen

ទស្សនៈ គ្មាន

Bhutan () Palestine

Bhutan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

16-16 Bhutan 3-1 Bangladesh

03-17 Oman 14-0 Bhutan  

06-17 Bhutan 0-2 Maldives 

Palestine លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Maldives 0-3 Palestine

06-17 Bahrain 0-2 Palestine

06-17 Palestine 2-1 Oman 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

Malaysia () Hong Kong

Malaysia លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Malaysia 1-2 Lebanon

08-17 Malaysia 1-2 Syria

08-17 Mayanmar 1-0 Malaysia

Hong Kong លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-3-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Hong Kong 1-1 Korea DPR

08-17 Singapore 1-1 Hong Kong

09-17 Hong Kong 4-0 Macao

ប្រវត្តិជួបគ្នា9ប្រកួត Malaysia ឈ្នះ3 ស្មើ3 និងចាញ់3។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-06 Hong Kong 1-1 Malaysia

10-12 Hong Kong 0-3 Malaysia

11-12 Malaysia 1-1 Hong Kong

06-15 Malaysia 0-0 Hong Kong

ទស្សនៈ គ្មាន

Kyrgyzstan () Myanmar

Kyrgyzstan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Kyrgyzstan 1-0 Macao

06-17 India 1-0 Kyrgyzstan

08-17 Uzbekistan 5-0 Kyrgyzstan

Myanmar លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Singapore 1-1 Myanmar

06-17 Macao 0-4 Myanmar

08-17 Myanmar 1-0 Malaysia 

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

05-14 Kyrgyzstan 1-0 Myanmar

ទស្សនៈ គ្មាន

Oman () Maldives

Oman លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Oman 1-1 Syria

06-17 Palestine 2-1 Oman  

08-17 Oman 2-0 Afghanistan

Maldives លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Maldives 0-3 Palestine

06-17 Afghanistan 2-1 Maldives

06-17 Bhutan 0-2 Maldives 

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

10-07 Oman 1-0 Mldives

ទស្សនៈ គ្មាន

Bahrain () Chinese Taipei

Bahrain លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-17 Podbrezova 1-1 Bahrain

07-17 Jihlava 3-0 Bahrain  

08-17 Bahrain 0-0 Jordan

Chinese Taipei លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-17 Vietnam 1-1 Chinese Taipei

03-17 Chinese Taipei 1-3 Urkmenistan

06-17 Singapore 1-2 Chinese Taipei 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

Jordan () Afghanistan

Jordan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-3-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Hong Kong 0-0 Jordan

06-17 Vietnam 0-0 Jordan

08-17 Bahrain 0-0 Jordan

Afghanistan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-17 Afghanistan 2-1 Maldives

06-17 Cambodia 1-0 Afghanistan

08-17 Oman 2-0 Afghanistan 

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន