បាល់​ទាត់​អូទ្រីស D1 ជុំទី9

(7) Lustenau (-0/0.5) Hartberg (3)

Lustenau ក្នុងផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 0-1-3 ស៊ុតបាល់បាន4គ្រាប់ និងរបូតវិញ8គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Lustenau 1-1 Blau Weib

08-17 Liefering 0-0 Lustenau

08-17 Lustenau 0-1 Heidenheim

Hartberg ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 1-1-1 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ2គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Hatberg 2-2 Ried

08-17 Hartberg 3-1 Innsbruck

08-17 Hartberg 4-0 Kapfenberger

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Lustenau ឈ្នះ4 ស្មើ2 និងចាញ់4។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-14 Lustenau 5-0 Harberg

10-14 Hartberg 0-1 Lustenau

03-15 Lustenau 0-4 Hartberg

05-15 Hartberg 1-3 Lustenau

ទស្សនៈ គ្មាន

(9) Wattens (0) Blau Weib (6)

Wattens ក្នុងផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 1-0-3 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Wattens Wattens 1-2 Lustenau

08-17 Neustadt 2-1 Wattens

08-17 Ried 4-0 Wattens

Blau Weib ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 1-1-1 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ5គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Blau Weib 1-1 Hartberg

08-17 Lustenau 1-1 Blau Weib

08-17 Blau Weib 4-0 Floridorfer

ប្រវត្តិជួបគ្នា6ប្រកួត Wattens ឈ្នះ2 ស្មើ3 និងចាញ់1។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-16 Blau Weib 0-3 Wattens

09-16 Wattens 0-0 Blau Weib

11-16 Blau Weib 0-0 Wattens

04-17 Wattens 3-3 Blau Weib

ទស្សនៈ គ្មាន

(1) Neustadt (+0/0.5) Liefering (3)

Neustadt ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 3-0-0 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ1គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Neustadt 2-1 Wattens

08-17 Innsbruck 3-0 Neustadt

08-17 Neustadt 0-0 Haladas

Liefering ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 2-1-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Liefering 3-1 Floridsorfer

08-17 Innsbruck 1-0 Liefering

08-17 Liefering 0-0 Lustenau

ប្រវត្តិជួបគ្នា8ប្រកួត Neustadt ឈ្នះ3 ស្មើ1 និងចាញ់4។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-16 Neustadt 1-4 Liefering

09-16 Liefering 3-1 Neustadt

12-16 Neustadt 0-1 Liefering

04-17 Liefering 2-1 Neustadt

ទស្សនៈ គ្មាន

(10) Flordisdorfer () Innsbruck (5)

Flordisdorfer ក្នុងផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 1-0-3 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ11គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Liefering 3-1 Flordisdorfer

08-17 Flordisdorfer 0-3 Kapfenberger

08-17 Blau Weib 4-0 Flordisdorfer

Innsbruck ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 1-1-2 ស៊ុតបាល់បាន6គ្រាប់ និងរបូតវិញ9គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Innsbruck 1-0 Liefering

08-17 Hartberg 3-1 Innsbruck

08-17 Innsbruck 3-0 Neustadt

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Flordisdorfer ឈ្នះ1 ស្មើ3 និងចាញ់6។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-16 Innsbruck 2-1 Flordisdorfer

09-16 Flordisdorfer 3-1 Innsbruck

11-16 Innsbruck 2-1 Flordisdorfer

04-17 Flordisdorfer 1-2 Innsbruck

ទស្សនៈ គ្មាន

(8) Kapfenberger (+0.5/1) Ried (4)

Kapfenberger ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 0-1-2 ស៊ុតបាល់បាន1គ្រាប់ និងរបូតវិញ3គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Kapfenberger 0-0 Neustadt

08-17 Floridsdorfer 0-3 Kapfenberger

08-17 Hartberg 4-0 Kapfenberger

Ried ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 1-2-1 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Ried 4-1 Innsbruck

08-17 Hartberg 2-2 Ried

08-17 Ried 4-0 Wattens

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Kapfenberger ឈ្នះ3 ស្មើ1 និងចាញ់6។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-12 Ried 3-0 Kapfenberger

05-12 Kapfenberger 0-0 Ried

02-15 Ried 3-4 Kapfenberger

01-17 Ried 4-3 Kapfenberger

ទស្សនៈ គ្មាន