បាល់​ទាត់​ដា​ណឺម៉ាក​ស៊ុប​ពើរ​លីក ជុំទី8

(5) Horsens (+0.5) Nordsjaelland (1)

Horsens ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-1-0 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ1គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Horsens 0-0 Aalborg

08-17 Brondby 2-0 Horsens

08-17 Varde 3-5 Horsens

Nordsjaelland ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-0-1 ស៊ុតបាល់បាន9គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Midtjylland 4-3 Nordsjaelland

08-17 Nordsjaelland 1-0 Helsingor

08-17 Nordsjaelland 3-0 Kopenhagen

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Horsens ស្មើ3 និងចាញ់7។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-13 Nordsjaelland 1-0 Horsens

04-13 Horsens 0-2 Nordsjaelland

09-16 Horsens 0-0 Nordsjaelland

12-16 Nordsjaelland 2-1 Horsens

ទស្សនៈ ស្មើ 2-2

(2) Hobro (-0/0.5) Sonderjyske (6)

Hobro ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 3-0-0 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ1គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Hobro 3-0 Lyngby

08-17 Silkeborg 0-2 Hobro

08-17 Kolding 0-1 Hobro

Sonderjyske ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 1-1-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ5គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Lyngby 1-1 Sonderjyske

08-17 Kopenhagen 3-2 Sonderjyske

08-17 Sonderjyske  2-2 Odense

ប្រវត្តិជួបគ្នា9ប្រកួត Hobro ឈ្នះ1 ស្មើ2 និងចាញ់6។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-15 Sonderjyske 3-0 Hobro

11-15 Sonderjyske 2-0 Hobro

04-16 Hobro 1-2 Sonderjyske

01-17 Hobro 3-0 Sonderjyske

ទស្សនៈ ស្មើ 2-2