បាល់​ទាត់​ព័រទុយ​ហ្គាល់​លីក ជុំទី5

បញ្ជាក់ៈ Lisbon និង Benfica ជាប់ប្រកួតយូហ្វាឆេមពានលីក។

Feirense (+1/1.5) Lisbon

Feirense លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Moreirense 0-0 Feirense

08-17 Feirense 2-1 Ferreira  

08-17 Chaves 0-2 Feirense 

Lisbon លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Guimaraes 0-5 Lisbon

08-17 FCSB 1-5 Lisbon

08-17 Lisbon 2-1 Estoril

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺៈ

10-11 Feirense 0-2 Lisbon

03-12 Lisbon 1-0 Feirense

01-17 Lisbon 2-1 Feirense

05-17 Feirense 2-1 Lisbon

ទស្សនៈ Lisbon ឈ្នះ 1-0   

Benfica (-2) Portimonese

Benfica លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Chaves 0-1 Benfica

08-17 Benfica 5-0 Belenenses   

08-17 Rio Ave 1-1 Benfica 

Portimonese លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Rio Ave 2-0 Portimonese

08-17 Portimonese 1-2 Maritimo

09-17 Portimonese 3-1 Chaves 

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺៈ

10-10 Portimonense 0-1 Benfica

03-11 Benfica 1-1 Portimonense

10-11 Portimonense 0-2 Benfica

ទស្សនៈ Benfica ឈ្នះ  3-0