ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​ចម្រុះ​តំបន់​អឺរ៉ុប

បាល់ទាត់ដាណឺម៉ាកស៊ុបពើរលីក ជុំទី8

(5) Horsens (+0.5) Nordsjaelland (1)

Horsens ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-1-0 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ1គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Horsens 0-0 Aalborg

08-17 Brondby 2-0 Horsens

08-17 Varde 3-5 Horsens

Nordsjaelland ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 2-0-1 ស៊ុតបាល់បាន9គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Midtjylland 4-3 Nordsjaelland

08-17 Nordsjaelland 1-0 Helsingor

08-17 Nordsjaelland 3-0 Kopenhagen

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Horsens ស្មើ3 និងចាញ់7។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-13 Nordsjaelland 1-0 Horsens

04-13 Horsens 0-2 Nordsjaelland

09-16 Horsens 0-0 Nordsjaelland

12-16 Nordsjaelland 2-1 Horsens

ទស្សនៈ ស្មើ 2-2

(2) Hobro (-0/0.5) Sonderjyske (6)

Hobro ក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 3-0-0 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ1គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Hobro 3-0 Lyngby

08-17 Silkeborg 0-2 Hobro

08-17 Kolding 0-1 Hobro

Sonderjyske ក្រៅផ្ទះ3ប្រកួតគឺ 1-1-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ5គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Lyngby 1-1 Sonderjyske

08-17 Kopenhagen 3-2 Sonderjyske

08-17 Sonderjyske  2-2 Odense

ប្រវត្តិជួបគ្នា9ប្រកួត Hobro ឈ្នះ1 ស្មើ2 និងចាញ់6។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-15 Sonderjyske 3-0 Hobro

11-15 Sonderjyske 2-0 Hobro

04-16 Hobro 1-2 Sonderjyske

01-17 Hobro 3-0 Sonderjyske

ទស្សនៈ ស្មើ 2-2

 

បាល់ទាត់ហ្វាំងឡង់វេកូស្លីហ្គា ជុំទី25

(4) KuPS (-0.5) SJK (5)

KuPS ក្នុងផ្ទះ12ប្រកួតគឺ 6-3-3 ស៊ុតបាល់បាន19គ្រាប់ និងរបូតវិញ13គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Mariehamn 2-1 KuPS

08-17 KuPS 2-1 Mariehamn

08-17 Helsinki 1-0 KuPS

SJK ក្រៅផ្ទះ11ប្រកួតគឺ 5-2-4 ស៊ុតបាល់បាន12គ្រាប់ និងរបូតវិញ14គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Inter Turku 0-1 SJK

08-17 SJK 1-0 Lahti

08-17 SJK 0-4 JJK

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត KuPS ឈ្នះ1 ស្មើ4 និងចាញ់5។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-16 SJK 1-0 KuPS

09-16 SJK 1-0 KuPS

05-17 KuPS 1-1 SJK

07-17 SJK 1-0 KuPS

ទស្សនៈ SJK ឈ្នះ 1-0

(11) HIFK (0) Mariehamn (7)

HIFK ក្នុងផ្ទះ12ប្រកួតគឺ 3-3-6 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ15គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Ilves 4-3 HIFK

08-17 HIFK 1-0 RoPS

08-17 Ilves 2-1 HIFK

Mariehamn ក្រៅផ្ទះ11ប្រកួតគឺ 1-4-6 ស៊ុតបាល់បាន8គ្រាប់ និងរបូតវិញ23គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Mariehamn 2-1 KuPS

08-17 KuPS 2-1 Mariehamn

08-17 Mariehamn 1-0 VPS

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត HIFK ឈ្នះ3 ស្មើ4 និងចាញ់3។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-16 Mariehamn 2-5 HIFK

08-16 Mariehamn 1-0 HIFK

05-17 HIFK 1-1 Mariehamn

07-17 Mariehamn 1-1 HIFK

ទស្សនៈ HIFK ឈ្នះ 1-0

(6) VPS (+1) Helsinki (1)

VPS ក្នុងផ្ទះ12ប្រកួតគឺ 3-6-3 ស៊ុតបាល់បាន15គ្រាប់ និងរបូតវិញ18គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 VPS 0-2 Lahti

08-17 VPS 1-1 Ilves

08-17 Mariehamn 1-0 VPS

Helsinki ក្រៅផ្ទះ12ប្រកួតគឺ 6-5-1 ស៊ុតបាល់បាន26គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Helsinki 0-1 RoPS

08-17 JJK 0-4 Helsinki

08-17 Helsinki 1-0 KuPS

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត VPS ឈ្នះ2 ស្មើ3 និងចាញ់5។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-16 VPS 3-0 Helsinki

08-16 VPS 0-0 Helsinki

04-17 Helsinki 5-0 VPS

05-17 VPS 2-1 Helsinki

ទស្សនៈ Helsinki ឈ្នះ 2-1

 

បាល់ទាត់អៀរឡង់ខាប់ វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ

Bluebell Vs Shamrock

Bluebell លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-17 St Patricks 1-0 Bluebell

08-17 Bluebell 3-0 Sheriff

08-17 Bluebell 1-0 Cabinteely

Shamrock លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Galway 1-2 Shamrock

08-17 Shelbourne 0-3 Shamrock

09-17 Shamrock 3-1 Cork City

គូទាំងពីរនេះ មិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

Galway Vs Limerick

Galway លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Galway 1-2 Shamrock

08-17 St Patricks 0-2 Galway  

09-17 Bohemians 1-1 Galway

Limerick លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Limerick 1-0 Bohemians

08-17 Limerick 1-0 Finn Harps

09-17 Limerick 0-2 Finn Harps 

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Galway ឈ្នះ4 ស្មើ1 និងចាញ់5

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

05-16 Limerick 2-0 Galway

02-17 Galway 2-1 Limerick

04-17 Limerick 1-1 Galway

07-17 Galway 3-1 Limerick

ទស្សនៈ គ្មាន

Dundalk Vs Drogheda

Dundalk លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0-។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Derry 0-4 Dundalk

08-17 Crumlin 1-3 Dundalk

09-17 Dundalk 6-0 St Patricks 

Drogheda លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Evergreen 0-4 Drogheda

08-17 Bray 2-1 Drogheda

08-17 Drogheda 5-1 Cobh 

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Dundalk ឈ្នះ ស្មើ និងចាញ់ ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-15 Dundalk 6-0 Drogheda

02-16 Drogheda 0-2 Dundalk

04-17 Dundalk 3-1 Drogheda

06-17 Drogheda 0-6 Dundalk

ទស្សនៈ គ្មាន

បាល់ទាត់អាល្លឺម៉ង់ D2 ជុំទី5

Dresden (-0/0.5) Greuther

Dresden លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Dresden 0-4 Sandhausen

08-17 Bochum 3-2 Dresden  

09-17 Labem 0-4 Dresden 

Greuther លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Morlautern 0-5 Greuther

08-17 Holstein 3-1 Greuther

08-17 Greuther 0-1 Ingolstadt

ប្រវត្តិជួបគ្នា10ប្រកួត Dresden ឈ្នះ3 ស្មើ2 និងចាញ់5

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-13 Greuther 4-0 Dresden

03-14 Dresden 1-1 Greuther

11-16 Dresden 2-1 Greuther

04-17 Greuther 1-0 Dresden

ទស្សនៈ Dresden ឈ្នះ 1-0

Heidenheim (-0/0.5) Regensburg

Heidenheim លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Heidenheim 1-2 Buisburg

08-17 St Pauli 1-0 Heidenheim  

08-17 Lustenau 0-1 Heidenheim 

Regensburg លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Regensburg 3-1 Darmstadt

08-17 Ingolstadt 2-4 Regensburg

08-17 Regensburg 1-2 Holstein 

ប្រវត្តិជួបគ្នា8ប្រកួត Heidenheim ឈ្នះ1 ស្មើ5 និងចាញ់2

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-11 Regensburg 1-1 Heidenheim

04-12 Heidenheim 0-0 Regensburg

07-13 Heidenheim 2-2 Regensburg

12-13 Regensburg 0-0 Heidenheim

ទស្សនៈ ស្មើ 2-2