បាល់​ទាត់​អ៊ី​តាលី​ស៊េរី A ជុំ​ទី3

ទស្សនៈ Asianbookie យកៈ Inter, Atalanta, Cagliari ,Lazio , Genoa , Fiorentina , Torino , Napoli 

បញ្ជាក់ៈ ក្រុមNapoli ជាប់លេងឆេមពានលីក ខណៈក្រុមAtalanta, Lazio , Milan ជាប់លេងយូរ៉ូប៉ាលីក

(2)Inter (-1.5/2) SPAL (7)

Inter លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Inter 1-0 Betis

08-17 Inter 3-0 Fiorentin

08-17 Roma 1-3 Inter

SPAL លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 SPAL 1-0 Renate

08-17 Lazio 0-0 SPAL

08-17 SPAL 3-2 Udinese

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ Inter ឈ្នះ  2-0

(18)Atalanta (-1) Sassuolo (15)

Atalanta លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Atalanta 0-1 Roma

08-17 Napoli 3-1 Atalanta

09-17 Atalanta 4-1 Alessadria

Sassuolo លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Sassuolo 2-0 Spezia

08-17 Sassuolo 0-0 Genoa

08-17 Torino 3-0 Sassuolo

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Atalanta  ឈ្នះ 4ស្មើ4 និង  ចាញ់2។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-15 Sassuolo  2-2 Atalanta

01-16 Atalanta 1-1 Sassuolo

11-16 Sassuolo  0-3 Atalanta

04-17 Atalanta 1-1 Sassuolo

ទស្សនៈ Sassuolo ឈ្នះ  2-1

(19)Cagliari (-0.5/1) Crotone (14)

Cagliari លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Cagliari 1-1 Palermo

08-17 Juventus 3-0 Cagliari

09-17 Milan 2-1 Cagliari

Crotone លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Roccella 0-8 Crotone

08-17 Crotone 0-3 Milan

08-17 Crotone 0-0 Verona

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Cagliari  ឈ្នះ5 ស្មើ1 និង  ចាញ់4។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-16 Crotone 3-1 Cagliari

10-16 Cagliari 2-1 Crotone

02-17 Crotone  1-2 Cagliari

08-17 Crotone  2-2 Cagliari

ទស្សនៈ Crotone ឈ្នះ1-0   

(13)Verona (+0/0.5) Fiorentina(20)

Verona លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Verona 3-1 Avellino

08-17 Verona 1-3 Napoli

09-17 Crotone 0-0 Verona

Fiorentina លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Inter 3-0 Fiorentina

08-17 Real Madrid 2-1 Fiorentina

08-17 Fiorentina 1-2 Sampdoria

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Verona  ឈ្នះ1 ស្មើ2 និង  ចាញ់7។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-14 Verona 1-2 Fiorentina

04-15 Fiorentina  0-1 Verona

10-15 Verona 0-2 Fiorentina

03-16 Fiorentina  1-1 Verona

ទស្សនៈ Verona ឈ្នះ 2-0   

(9)Lazio (-0/0.5) Milan (4)

Lazio លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Juventus 2-3 Lazio

08-17 Lazio 0-0 SPAL

08-17 Chievo 1-2 Lazio

Milan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Crotonte 0-3 Milan

08-17 Shkendija 0-1 Milan

08-17 Milan 2-1 Cagliari

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Lazio ឈ្នះ2 ស្មើ4 និង  ចាញ់4។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-15 Lazio 1-3 Milan

03-16 Milan  1-1 Lazio

09-16 Milan  2-0 Lazio

02-17 Lazio 1-1 Milan

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1​   

(16)Udinese (-0/0.5) Genoa (12)

Udinese លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Udinese 3-2 Frosinone

08-17 Udinese 1-2 Chievo

08-17 SPAL 3-2 Udinese

Genoa លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Genoa 2-1 Cesena

08-17 Sassuolo 0-0 Genoa

08-17 Genoa 2-4 Juventus

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Udinese  ឈ្នះ 2ស្មើ5 និង  ចាញ់3។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-15 Udinese 1-1 Genoa

02-16 Genoa  2-1 Udinese

11-16 Genoa  1-1 Udinese

04-17 Udinese 3-0 Genoa

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1  

(23)Benevento (+0.5) Torino (6)

Benevento លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Benevento 0-4 Perugia

08-17 Sampdoria 2-1 Benevento

09-17 Benevento 0-1 Bologna

Torino លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  3-2-0   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Torino 7-1 Trapani

08-17 Bologna 1-1 Torino

08-17 Torino 3-0 Sassuolo

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ Torino ឈ្នះ 2-0   

(8)Bologna (+1.5) Napoli (3)

Bologna លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Bologna 0-3 Cittadella

08-17 Bologna 1-1 Torino

08-17 Benevento 0-1 Bologna

Napoli លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Verona 1-3 Napoli

08-17 Nice 0-2 Napoli

08-17 Napoli 3-1 Atalanta

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Bologna  ឈ្នះ4 ស្មើ1 និង  ចាញ់5។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

12-15 Bologna 3-2 Napoli

04-16 Napoli  6-0 Bologna

09-16 Napoli  3-1 Bologna

02-17 Bologna 1-7 Napoli

ទស្សនៈ Napoli ឈ្នះ 2-1