បាល់​ទាត់​ហុល្លង់ និ​ង​អេ​ស្ប៉ាញ

បាល់ទាត់ហុល្លង់D1 ជុំទី 4

ទស្សនៈ Asianbookie យក PSV, Alkmaar, Twente, Utrecht, Venlo  

 (9)Heerenveen (+0.5/1)  PSV(2)

Heerenveen លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-3-1  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Groningen 3-3 Heerenveen

08-17 Heerenveen 1-1 Heracles

08-17 Den Haag 1-2 Heerenveen

PSV លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 PSV 3-2 Alkmaar

08-17 Breda 1-4 PSV

08-17 PSV  2-0 Roda

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Heerenveen ឈ្នះ3 ស្មើ4 និង  ចាញ់3។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-15 Heerenveen 1-1 PSV

03-16 PSV  1-1 Heerenveen

10-16 Heerenveen 1-1 PSV

01-17 PSV  4-3 Heerenveen

ទស្សនៈ PSV ឈ្នះ  1-0

(5)Utrecht (-1.5) Roda (16)

Utrecht លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Utrecht 2-0 Willem II

08-17 Zenit 2-0 Utrecht

08-17 Groningen 2-1 Utrecht

Roda លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3     ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Zwolle 4-2 Roda

08-17 Roda 1-3 Vitesse

08-17 PSV 2-0 Roda

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Utrecht ឈ្នះ 5ស្មើ3 និង  ចាញ់2។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-15 Utrecht 1-1 Roda

01-16 Roda  1-0 Utrecht

12-16 Roda  0-0 Utrecht

04-17 Utrecht 1-0 Roda

ទស្សនៈ Utrecht ឈ្នះ  3-0

 

(13)Rotterdam (-0/0.5) Twente(15)

Rotterdam លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-3-2  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Venlo 3-0 Rotterdam

08-17 Rotterdam 1-1 Zwolle

08-17 Breda 2-2 Rotterdam

Twente លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  0-2-3    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Feyenoord 2-1 Twente

08-17 Twente 1-2 Venlo

08-17 Zwolle 2-0 Twente

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Rotterdam ឈ្នះ3 ស្មើ1 និង  ចាញ់6។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-10 Rotterdam 0-4 Twente

03-10 Twente  3-0 Rotterdam

08-16 Twente  3-1 Rotterdam

05-17 Rotterdam 1-0 Twente

ទស្សនៈ Twente ឈ្នះ  2-0  

 

(7)Alkmaar (-1.5) Breda (14)

Alkmaar លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 PSV 3-2 Alkmaar

08-17 Alkmaar 2-0 Den Haag

08-17 Vitesse 1-2 Alkmaar

Breda លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Vitesse 4-1 Breda

08-17 Breda 1-4 PSV

08-17 Breda 2-2 Rotterdam

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Alkmaar ឈ្នះ3 ស្មើ3 និង  ចាញ់4។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-13 Breda  3-0 Alkmaar

01-14 Alkmaar 3-0 Breda

11-14 Breda  0-1 Alkmaar

05-15 Alkmaar 3-2 Breda

ទស្សនៈ Alkmaar ឈ្នះ3-0   

(12)Groningen (-0.5) Venlo (8)

Groningen លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Ajax 3-1 Groningen

08-17 Groningen 2-1 Utrecht

09-17 St Pauli 3-0 Groningen

Venlo លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Venlo 3-0 Rotterdam

08-17 Twente 1-2 Venlo

08-17 Venlo 0-2 Ajax

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Groningen  ឈ្នះ5 ស្មើ3និង  ចាញ់2។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-11 Groningen 2-1 Venlo

02-12 Venlo  2-0 Groningen

12-12 Groningen 0-0 Venlo

05-13 Venlo  0-0 Groningen

ទស្សនៈ Venlo ឈ្នះ 3-2

បាល់ទាត់អេស្ប៉ាញព្រីមេរ៉ាលីហ្គាជុំទី3

ទស្សនៈ Asianbookie យក Deportivo , Bilbao , Celta, Betis , Palmas  

បញ្ជាក់ៈ Sociedad , Villarreal , Bilbao ជាប់ប្រកួតយូរ៉ូប៉ាលីក

(15)Deportivo (0) Soceidad (1)

Deportivo លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Tenerife 0-3 Deportivo

08-17 Deportivo 0-3 Real Madrid

08-17 Levante 2-2 Deportivo

Soceidad លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Gijon 2-2 Soceidad

08-17 Celta 2-3 Soceidad

08-17 Soceidad 3-0 Villarreal

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Deportivo  ឈ្នះ2 ស្មើ5 និង  ចាញ់3។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-15 Deportivo 0-0 Sociedad

01-16 Sociedad  1-1 Deportivo

12-16 Deportivo 5-1 Sociedad

04-17 Sociedad  1-0 Deportivo

ទស្សនៈ Sociedad ឈ្នះ  3-1

 

(10)Bilbao (-0.5/1) Girona (6)

Bilbao លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Bilbao 0-0 Getafe

08-17 Bilbao 1-0 Panathinaikos

08-17 Eibar 0-1 Bilbao

Girona លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0     ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Girona  2-2 At Madrid

08-17 Girona 1-0 Malaga

08-17 Ripoll 0-8 Girona

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ Bilbao ឈ្នះ1-0   

 

(16)Celta (-0.5/1) Alaves (18)

Celta លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ1-2-2  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Celta 4-1 Roma

08-17 Celta 2-3 Sociedad

08-17 Betis 2-1 Celta

Alaves លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ0-3-2    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Bilbao 2-2 Alaves

08-17 Leganes 1-0 Alaves

08-17 Alaves 0-2 Barcelona

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Celta  ឈ្នះ4 ស្មើ2 និង  ចាញ់4។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-17 Celta 1-0 Alaves

02-17 Celta 0-0 Alaves

02-17 Alaves  1-0 Celta

05-17 Alaves  3-1 Celta

ទស្សនៈ Alaves ឈ្នះ  2-1

 

(19)Villarreal (-0.5) Betis (13)

Villarreal លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Cadiz 0-3 Villarreal

08-17 Levante 1-0 Villarreal

08-17 Soceidad 3-0 Villarreal

Betis លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-0-3    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Inter 1-0 Betis

08-17 Barcelona 2-0 Betis

08-17 Betis 2-1 Celta

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Villarreal  ឈ្នះ 3ស្មើ4 និង  ចាញ់3។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-15 Betis 1-1 Villarreal

01-16 Villarreal 0-0 Betis

11-16 Villarreal 2-0  Betis

04-17 Betis 0-1 Villarreal

ទស្សនៈ Villarreal ឈ្នះ  2-0  

ថ្ងៃចន្ទ

(17)Malaga (-0.5) Palmas (20)

Malaga លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Palmas 2-0 Malaga

08-17 Malaga 0-1 Eibar

08-17 Girona 1-0 Malaga

Palmas លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  3-0-2    ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Palmas 2-0 Malaga

08-17 Valencia 1-0 Palmas

08-17 Palmas 1-5 At Madrid

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Malaga  ឈ្នះ 5ស្មើ1 និង  ចាញ់4។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Malaga 4-1 Palmas

09-16 Palmas  1-0 Malaga

02-17 Malaga 2-1 Palmas

08-17 Palmas  2-0 Malaga

ទស្សនៈ Malaga ឈ្នះ  2-0