បាល់​ទាត់​ World Cup International Cup នៅ​អូ​ស្រ្តាលី​ ?

តើសេះបង្កង់ Juventus ឬមាន់ខ្នាយមាស Tottenham ជាអ្នករកបាន៣ ពិន្ទុ?

ព័ត៌មានលម្អិតមានចុះនៅក្នុងទំព័រកាសែត នគរធំ