បាល់​ទាត់​ International Champions Cup នៅ​អា​មេ​រិក​

ក្រុមBarcelona , Real Madrid ,Paris SG ជាជម្រើសល្អ

Barcelona (+1.5) Celtic

Barcelona លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Barcelona 5-0 Espanyol

05-16 Granada 0-3 Barcelona

05-16 Barcelona 2-0 Sevilla

Celtic លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Celtic 3-0 Lincoln

07-16 Celtic 1-1 Leicester

07-16 Astana 1-1 Celtic

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Barcelona ឈ្នះ 6ស្មើ2 និង ចាញ់2

ជួបគ្នា4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-12 Barcelona 2-1 Celtic

11-12 Celtic  2-1 Barcelona

10-13 Celtic  0-1 Barcelona

12-13  Barcelona 6-1 Celtic

ទស្សនៈគ្មាន

Real Madrid (-0/0.5) Chelsea

Real Madrid លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Deportivo 0-2 Real Madrid

05-16 Real Madrid 1-1 At Madrid

07-16 Real Madrid 1-3 Paris SG

Chelsea លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Rapid Wien 2-0 Chelsea

07-16 Wolfsberger 0-3 Chelsea

07-16 Chelsea 1-0  Liverpool

ប្រវត្តិជួបគ្នា 2ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-98 Real Madrid 0-1 Chelsea

08-13 Real Madrid 3-1 Chelsea

ទស្សនៈគ្មាន

Inter (+0.5/1) Bayern

Inter លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Real Salt Lake 1-2 Inter

07-16 Inter 1-3 Paris SG

07-16 Inter 1-1 Estudiantes

Bayern លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Bayern 1-0 Man City

07-16 Landshut 0-3 Bayern

07-16 Bayern 3-3 Milan

ប្រវត្តិជួបគ្នា4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-06 Inter 0-2 Bayern

12-06 Bayern 1-1 Inter

05-10 Bayern 0-2 Inter

02-10 Inter 0-1 Bayern

03-11 Bayern 2-3 Inter

07-15 Bayern 1-0 Inter

ទស្សនៈគ្មាន

Liverpool (-0/0.5) Milan

Liverpool លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Wigan 0-2 Liverpool

07-16 Huddersfield 0-2 Liverpool

07-16 Chelsea 1-0 Liverpool

Milan លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Milan 0-1 Juventus

07-16 Bordeaux 1-2 Milan

07-16 Bayern 3-3 Milan

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-05 Milan 3-3 Liverpool

05-07 Milan 2-1 Liverpool

08-14 Milan 0-2 Liverpool

ទស្សនៈគ្មាន

Paris SG (-0.5/1) Leicester

Paris SG លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Paris SG 2-1 West Brom

07-16 Inter 1-3 Paris SG

07-16 Real Madrid 1-3 Paris SG

Leicester លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Oxford 1-2 Leicester

07-16 Nuneaton 0-2 Leicester

07-16 Celtic 1-1 Leicester

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត ឈ្នះ ស្មើ និង ចាញ់។

ជួបគ្នា4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

ទស្សនៈគ្មាន