ទស្សនាទិដ្ឋភាព ឧទ្ធម្ភាគចក្ររុស្ស៊ីត្រូវបាញ់ ទម្លាក់ក្នុងប្រទេសសុីរី

        ទិដ្ឋភាពឧទ្ធម្ភាគចក្ររុស្ស៊ី ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅពេល បញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ ប្រទេសសុីរី

333333

01-(9)11111

01-(8)99

01-(7)68

01-(6)7

01-(5)56

01-(4)4

01-(3)3

01-(2)11

01-(1).jpg1

 

ប្រភពពី៖ គេហទំព័របរទេស