បាល់ទាត់បារាំង​D2ជុំទី 2

Ajaccio (-0/0.5) Troyes

Ajaccio លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Bastia 0-4 Ajaccio

07-16 Ajaccio 5-0 Bastia

07-16  Tours 0-0 Ajaccio

Troyes លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Troyes 1-1 Marseille

07-16 Dijon 3-0 Troyes

07-16 Troyes 1-3 Sochaux

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Ajaccio ឈ្នះ4   ស្មើ1  និងចាញ់ 5 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-13 Ajaccio 0-1 Troyes

08-14 Troyes 1-4 Ajaccio

11-14 Ajaccio 2-1 Troyes

04-15 Troyes 2-0 Ajaccio

ទស្សនៈ Troyes ឈ្នះ 1-0

Axuerre (0) Ajaccio

Axuerre លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-3-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Brest 0-0 Axuerre

07-16 Axuerre 1-1 Chateauroux

07-16 Red Star 0-0 Axuerre

G-Ajaccio លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Lorient 1-0 G-Ajaccio

07-16 Bastia 4-0 G-Ajaccio

07-16 G-Ajaccio 0-0 Brest

ប្រវត្តិជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-12 Axuerre 1-1 G-Ajaccio

04-13 G-Ajaccio  0-0 Axuerre

12-14 G-Ajaccio  1-1 Axuerre

05-15  Axuerre 0-0 G-Ajaccio

ទស្សនៈ G-Ajaccio ឈ្នះ 1-0

Brest(-0.5) Orleans

Brest Brest លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Brest 2-0 Guingamp

07-16 Brest 2-0 Stade

07-16 G-Ajaccio  0-0 Brest

Orleans លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

06-16 Orleans 2-1 Chateauroux

07-16 Angers 3-1 Orleans

07-16 Orleans 0-1 Le Havre

ប្រវត្តិជួបគ្នា 2 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-14 Orleans  1-0 Brest

01-15 Brest 1-1 Orleans

ទស្សនៈ Brest ឈ្នះ 1-0

Clermont (-0/0.) Red Star

Clermont លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ1-0-4  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 St Etienne 3-1 Clermont

07-16 Clermont 1-2 Montpellier

07-16 Valenciennes 2-0 Clermont

Red Star លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Lille 0-0 Red Star

07-16 Red Star 1-0 Metz

07-16 Red Star 0-0 Auxerre

ប្រវត្តិជួបគ្នា 6 ប្រកួត Clermont ឈ្នះ 3  ស្មើ1  និងចាញ់2  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-00 Clermont 6-1 Red Star

04-01 Red Star  0-5 Clermont

10-15 Red Star  2-1 Clermont

03-16 Red Star  0-2 Clermont

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1

Laval (-0/0.5) Niort

Laval លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-4-0  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Laval 1-1 Rennes

07-16 Laval 1-1 Le Havre

07-16 Nimes 0-0  Laval

Nirot លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Nirot 3-2 Chateauroux

07-16 Nirot 0-2 Tours

07-16 Nirot 0-0 Lens

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Laval ឈ្នះ5   ស្មើ4  និងចាញ់ 1 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-14 Laval 1-1 Nirot

05-15 Nirot  0-3 Laval

08-15 Nirot  0-1 Laval

01-16 Laval 0-0 Nirot

ទស្សនៈ

 

Le Havre (-0.5/1) Nimes

Le Havre លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Le Havre 3-0 Caen

07-16 Laval 1-1 Le Havre

07-16 Orleans 0-1 Le Havre

Nimes លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Nimes 0-1 Marseille

07-16 Nimes 0-0 Bourgen

07-16 Nimes  0-0 Laval

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Le Havre ឈ្នះ3   ស្មើ5  និងចាញ់ 2 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-14 Nimes  3-3 Le Havre

04-15 Le Havre 2-0 Nimes

12-15 Nimes   2-2 Le Havre

04-16 Le Havre 3-1 Nimes

ទស្សនៈ Nimes  ឈ្នះ 2-0

 Lens (-0.5) Tours

 Lens លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Lens 2-1 Waasland

07-16 Lens 1-1 Arsenal

07-16 Niort 0-0 Lens

Tours លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 St Etienne 0-1 Tours

07-16 Niort 0-2 Tours

07-16 Tours  0-0 Ajaccio

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Lens ឈ្នះ4   ស្មើ5  និងចាញ់1  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-13 Tours  3-1 Lens

03-14 Lens 2-2 Tours

09-15 Lens 1-1 Tours

02-16 Tours  0-1 Lens

ទស្សនៈ Tours ឈ្នះ 1-0

Reims (-0.5) Bourgen

Reims លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

05-16 Reims 4-1 Lyon

07-16 Reims 1-1 Nancy

07-16 Amiens 1-1 Reims

Bourgen លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Bourgen  2-2 Lyon

07-16 Nimes 0-0 Bourgen

07-16  Bourgen 0-0 Strasbourg

ប្រវត្តិជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-03 Reims 5-1 Bourgen

04-04 Bourgen  1-1 Reims

ទស្សនៈ Reims ឈ្នះ 2-0

Sochaux (-0.5) Valenciennes

Sochaux លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Belford 0-3 Sochaux

07-16 Sochaux 2-0 Dijon

07-16 Troyes 1-3 Sochaux

Valencinnes លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Valencinnes 3-3 Niort

07-16 Botosani 1-1 Valencinnes

07-16 Valencinnes 2-0 Clermont

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Sochaux ឈ្នះ 3  ស្មើ 5 និងចាញ់2  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-15 Valencinnes  1-2 Sochaux

05-15 Sochaux 1-1 Valencinnes

10-15  Sochaux 1-0 Valencinnes

02-16  Valencinnes  2-2  Sochaux

ទស្សនៈ Sochaux ឈ្នះ 1-0