បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ Community Shield

ម្ចាស់ជើងឯក FA Cup 12 សម័យកាល បិសាចក្រហម Man Utd ប្តេជ្ញាយកឈ្នះ ម្ចាស់ជើងឯកប្រឺមីញេលីកជំនាន់ថ្មី Liecester ថ្ងៃនេះ

Leicester (+0.5) Man Utd

Leicester លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Celtic 1-1 Leicester

07-16 Paris SG 4-0 Leicester

07-16 Barcelona 4-2 Leicester

Man Utd លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-2-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Man Utd 1-4 Dortmund

07-16 Man Utd 5-2 Galatasaray

07-16 Man Utd 0-0 Everton

ប្រវត្តិជូបគ្នា 10 ប្រកួត Leicester  ឈ្នះ 1ស្មើ2 និងចាញ់7។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-14 Leicester 5-3 Man Utd

01-15 Man Utd  3-1 Leicester

11-15 Leicester 1-1 Man Utd

05-16 Man Utd  1-1 Leicester

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1