បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ប្រឺ​មី​ញេ​លីក​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​

ក្រុមមេឃខៀវ Man City សង្ឃឹមរកបានបីពិន្ទពីឆ្មារខ្មៅ Sunderland ខណៈ ម្ចាស់ជើងឯក Leicester ល្អជាងម្ចាស់ផ្ទះ Hull

Hull (+0.5) Leicester

Hull លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  3-1-1។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Nottingham 1-2 Hull

08-16 Rizespor 1-3 Hull

08-16 Torino 2-1 Hull

Leicester លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-1-4 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Paris SG 4-0 Leicester

08-16 Barcelona 4-2 Leicester

08-16 Leicester 1-2 Man Utd

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Hull   ឈ្នះ4   ស្មើ4  និងចាញ់2 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

12-12 Hull 0-0 Leicester

12-14 Hull 0-1 Leicester

03-15 Leicester  0-0 Hull

10-15 Hull 1-1 Leicester

ទស្សនៈ Leicester ឈ្នះ 2-0

 Burnley (-0/0.5) Swansea

Burnley លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Bolton 1-2 Burnley

07-16 Rangers 1-3 Burnley

08-16 Burnley 1-1 Sociedad

Swansea លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Swindon 0-3 Swansea

07-16 Wolves 0-4 Swansea

08-16 Swansea 1-0 Rennes

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Burnley   ឈ្នះ 3  ស្មើ  2និងចាញ់5 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-10  Swansea  1-0 Burnley

04-11  Burnley 2-1 Swansea

08-14  Swansea  1-0 Burnley

02-15 Burnley 0-1 Swansea

ទស្សនៈ Burnley ឈ្នះ 1-0

 Crystal (-0.5) West Brom

Crystal លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Fulham 3-1 Crystal

08-16 Bromley 1-2 Crystal

08-16 Crystal 3-1 Valencia

West Brom លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Plymouth 0-0 West Brom

08-16 Torquay 2-1 West Brom

08-16 Mallorca 1-0 West Brom

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Crystal   ឈ្នះ 4  ស្មើ3  និងចាញ់ 3។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-14 West Brom  2-2 Crystal

04-15 Crystal 0-2 West Brom

10-15 Crystal 2-0 West Brom

02-16 West Brom  3-2 Crystal

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1

Everton (+0/0.5) Tottenham

Everton លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Everton 1-1 Betis

07-16 Man Utd 0-0 Everton

08-16 Everton 0-1 Espanyol

Tottenham លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-0-4  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Juventus 2-1 Tottenham

07-16 Tottenham 0-1 At Madrid

08-16 Tottenham 6-1 Inter

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Everton   ឈ្នះ2   ស្មើ4  និងចាញ់4 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

11-14 Tottenham  2-1 Everton

05-15 Everton 0-1 Tottenham

08-15 Tottenham  0-0 Everton

01-16  Everton 1-1 Tottenham

ទស្សនៈ Tottenham ឈ្នះ 2-0

Middlesbrough (-0/0.5) Stoke

Middlesbrough លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Aston  Villa 1-3 Middlesbrough

08-16 Udinese 0-0 Middlesbrough

08-16 Middlesbrough 0-0 Sociedad

Stoke លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Preston 1-1 Stoke

07-16 Orlando 1-2 Stoke

08-16 Hamburger 1-0 Stoke

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Middlesbrough   ឈ្នះ4   ស្មើ1  និងចាញ់5 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-97 Middlesbrough  0-1 Stoke

02-98 Stoke 1-2 Middlesbrough

08-08 Middlesbrough  2-1 Stoke

03-09 Stoke 1-0 Middlesbrough

ទស្សនៈ Stoke ឈ្នះ 1-0

Southampton (-0.5/1) Watford

Southampton លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Groningen 0-1 Southampton

07-16 Southampton 1-1 Espanyol

08-16 Southampton 1-0 Bilbao

Watford លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Watford 0-0 Anzhi

07-16 QPR 2-0 Watford

08-16 Watford 2-2  Lorient

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Southampton  ឈ្នះ3   ស្មើ2  និងចាញ់ 5។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-11 Southampton 4-0 Watford

02-12 Watford  0-3 Southampton

08-15 Watford  0-0 Southampton

01-16 Southampton 2-0 Watford

ទស្សនៈ Watford ឈ្នះ 1-0

Man City (-1.5/2) Sunderland

Man City លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Bayern 1-0 Man City

07-16 Dortmund 1-1 Man City

08-16 Arsenal 3-2 Man City

Sunderland លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Dijon 2-3 Sunderland

07-16 Montpellier1-1  Sunderland

08-16 Dortmund 1-1 Sunderland

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត  Man City ឈ្នះ7   ស្មើ1  និងចាញ់2 ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

01-15 Man City 3-2 Sunderland

09-15 Sunderland  1-4 Man City

12-15 Man City 4-1 Sunderland

02-16 Sunderland  0-1 Man City

ទស្សនៈMan City ឈ្នះ 2-0

ដោយ៖ ហេង ដេត