បិសាច​​ក្រហម​​ Man​ Utd​ នឹង​​បន្ត​​ឈ្នះ​​ S​o​u​t​h​a​m​p​t​o​n​ ក្នុង​​ទឹក​​ដី​​ថ្ងៃ​​នេះ​​

បញ្ជាក់ៈ L ចាញ់ W ឈ្នះ D ស្មើ
Man Utd (-1/1.5) Southampton
Man Utd (L-W-D-W-W) លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1 ។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ
08-16 Man Utd 0-0 Everton
08-16 Leicester 1-2 Man Utd
08-16 Bournemouth 1-3 Man Utd
Southampton (W-W-D-W-D) លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ
08-16 Southampton 1-1 Espanyol
08-16 Southampton 1-0 Bilbao
08-16 Southampton 1-1 Watford
ប្រវត្តិជូបគ្នា 10 ប្រកួត Man Utd ឈ្នះ6 ស្មើ2និងចាញ់2។
ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ
12-14 Southampton 1-2 Man Utd
01-15 Man Utd 0-1 Southampton
09-15 Southampton 2-3 Man Utd
01-16 Man Utd 0-1 Southampton
ទស្សនៈ Man Utd ឈ្នះ 1-0

2

ដោយ៖ ហេង ដេត