ក្រុម Man Utd សង្ឃឹមឈ្នះ Hull

(3)Hull (+1/1.5) Man Utd (2)
Hull (W-L-W-W-W) លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ
08-16 Hull 2-1 Leicester
08-16 Swansea 0-2 Hull
08-16 Exerter 1-3 Hull
Man Utd (W-D-W-W-W) លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ
08-16 Leicester 1-2 Man Utd
08-16 Bournemouth 1-3 Man Utd
08-16 Man Utd 2-0 Southampton
ប្រវត្តិជូបគ្នា 8ប្រកួត Hull ស្មើ1 និងចាញ់7។
ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ
12-13 Hull 2-3 Man Utd
05-14 Man Utd 3-1 Hull
11-14 Man Utd 3-0 Hull
05-15 Hull 0-0 Man Utd
ទស្សនៈ Man Utd ឈ្នះ 2-0

ដោយ៖ ហេង ដេត