តា​រាង​ចែក​ពូល​ EUROPA LEAUGE ស​ម្រាប់​រដូវ​កាល​២០១៦​-២០១៧​

កាលពីយប់ថ្ងៃទី26 សីហា នេះ គឺមានការចែកពូល រួចរាល់ហើយនៃក្រុម EUROPA ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

2ប្រភព៖ UEFA