ក្លឹបបាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ប្រឺមីញេ​លីក​​ទទួល​បាន​ប្រាក់​រង្វាន់​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០​១៦​-២០​១៧​

ការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់ ក្លឹបបាល់ទាត់អង់គ្លេសប្រឺមីញេលីកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ផ្អែកទៅលើកត្តាបីសំខាន់ៗគឺ៖

១-ក្រុមនីមួយៗទទួលបានទឹកប្រាក់ស្មើគ្នាគឺ ចំនួន ១០៦ លានដុល្លារ

២- ក្រុមបាតតារាងបង្អស់ទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រហែល ២,៤ លានដុល្លារ ខណៈក្រុមបន្តបន្ទាប់(ពីក្រោមឡើងលើ) កើន ២,៤ លាន ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ រហូតដល់ក្រុមកំពូលតារាងទទួលបានជាង៤៩លានដុល្លារ។

៣-តម្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (១,២លានដុល្លារក្នុងមួយប្រកួត)  តាមចំនួនប្រកួតរបស់ក្រុមនីមួយៗ

2

4

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ក្រុម Liverpool ជើងឯក និង Sunderland ជាក្រុមបាតតារាង៖

លេខ  ក្លឹប ប្រាក់បានស្មើគ្នា ប្រាក់ចំណាត់ថ្នាក់ ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្ម សរុប
Liverpool ១០៦លានដុល្លារ ៤៩លានដុល្លារ ៣១លានដុល្លារ(២៥ប្រកួត) ១៨៧លានដុល្លារ
Chelsea ១០៦លានដុល្លារ ៤៧លានដុល្លា ៣១លានដុល្លារ(២៥ប្រកួត) ១៨៤លានដុល្លារ
Man City ១០៦លានដុល្លារ ៤៤លានដុល្លា ២៨លានដុល្លារ(២៣ប្រកួត) ១៧៩ លានដុល្លារ
Arsenal ១០៦លានដុល្លារ ៤២លានដុល្លារ ៣១លានដុល្លារ (២៥ប្រកួត) ១៧៩លានដុល្លារ
Tottenham ១០៦ លានដុល្លារ ៣៩លានដុល្លា ២៧លានដុល្លារ(២២ប្រកួត ) ១៧៣លានដុល្លារ
Man Utd ១០៦លានដុល្លារ ៣៧លានដុល្លា ៣៣ (២៧ ប្រកួត) ១៧៧លានដុល្លារ
Everton ១០៦លានដុល្លារ ៣៤លានដុល្លា ២១(១៧ ប្រកួត) ១៦២លានដុល្លារ
Watford ១០៦លានដុល្លារ ៣២លានដុល្លា ១៤ (១២ប្រកួត) ១៥៣លានដុល្លារ
Burnley ១០៦លានដុល្លារ ២៩លានដុល្លា ១២(១០ប្រកួត) ១៤៨លានដុល្លារ
១០ Southampton ១០៦ លានដុល្លារ ២៧លានដុល្លា ១៧ (១៤ ប្រកួត) ១៥១លានដុល្លារ
១១ West Brom ១០៦លានដុល្លារ ២៤លានដុល្លា ១២(១០ ប្រកួត) ១៤៣លានដុល្លារ
១២ Stoke City ១០៦លានដុល្លារ ២២លានដុល្លា ១៤(១២ប្រកួត) ១៤៣លានដុល្លារ
១៣ Bournemouth ១០៦ លានដុល្លារ ១៩លានដុល្លា ១២(៩ប្រកួត) ១៣៨លានដុល្លារ
១៤ Leicester City ១០៦លានដុល្លារ ១៧លានដុល្លា ២១(១៧ប្រកួត) ១៤៤លានដុល្លារ
១៥ Middlesbrough ១០៦លានដុល្លារ ១៤លានដុល្លា ១២(១០ ប្រកួត) ១៣៣លានដុល្លារ
១៦ Crystal Palace ១០៦ លានដុល្លារ ១២លានដុល្លា ១៣ (១១ ប្រកួត) ១៣២លានដុល្លារ
១៧ West Ham ១០៦លានដុល្លារ ៩លានដុល្លា ១៨ (១៥ ប្រកួត) ១៣៤លានដុល្លារ
១៨ Hull City ១០៦លានដុល្លារ ៧លានដុល្លា ១២ (៩ប្រកួត) ១២៦លានដុល្លារ
១៩ Swansea City ១០៦លានដុល្លារ ៥លានដុល្លា ១២(១០ប្រកួត) ១២៣លានដុល្លារ
២០ Sunderland ១០៦លានដុល្លារ ៣លានដុល្លា ១២ (១១ ប្រកួត) ១២២លានដុល្លារ

ដោយ៖ ហេង ដេត