បាល់​ទាត់​ស្វ៊ីស​ស៊ុប​ពើរ​លីក និង​​អាល្លឺម៉ង់ D2

(9)Grasshopper (-0/0.5) Sion (7)

Grasshopper លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Romontois 0-10 Grasshopper

08-17 Grasshopper 2-0 St Gallen

08-17 Lausanne 1-1 Grasshopper

Sion លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Granichen 1-9 Sion

08-17 Sion 1-1 Luzern

08-17 Sion 1-1 Basel

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Grasshopper ឈ្នះ4 ស្មើ2 និង ចាញ់4  ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-16 Grasshopper 2-1 Sion

10-16 Sion  4-2 Grasshopper

02-17 Grasshopper 0-1 Sion

06-17 Sion 1-1 Grasshopper

ទស្សនៈ Sion ឈ្នះ 1-0​ 

(4)Luzern (-0.5) Thun (8)

Luzern លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0  ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Kriens 0-1 Luzern

08-17 Sion 1-1 Luzern

08-17 Luzern 1-1 Zurich

Thun លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Stade 1-2 Thun

08-17 Thun 5-2 Lausanne

08-17 Lugano 4-1 Thun

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Luzern ឈ្នះ5 ស្មើ3 និង ចាញ់ 2 ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-16 Luzern 3-0 Thun

11-16 Thun  1-2 Luzern

02-17 Luzern 1-1 Thun

05-17 Thun  3-1 Luzern

ទស្សនៈ Thun ឈ្នះ2-1  

 (2)Young Boys (-1) Lugano (5)

Young Boys លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Zurich 0-0 Young Boys

08-17 CSKA Mos 2-0 Young Boys

08-17 St Gallen 2-2 Young Boys

Lugano លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Lugano 0-1 St Gallen

08-17 Basel 1-1 Lugano

08-17 Lugano 4-1 Thun

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Young Boys ឈ្នះ4 ស្មើ 3និង ចាញ់3  ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Young Boys 1-2 Lugano

10-16  Lugano  0-0 Young Boys

03-17 Lugano  0-2 Young Boys

04-17 Young Boys 1-2 Lugano

ទស្សនៈ Young Boys ឈ្នះ 2-1  

 

 

 បាល់ទាត់អាល្លឺម៉ង់D2 ជុំទី 2​

(2)Darmstadt (-0/0.5) Bochum(14)

Darmstadt លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1 ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Darmstadt 3-0 St Pauli

08-17 Duisburg 1-2 Darmstadt

08-17 Ascha 4-7 Darmstadt

Bochum លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Bielefeld 2-0 Bochum

08-17 Bochum 3-2 Dynamo

08-17 Leverkusen 1-2 Bochum

ប្រវត្តិជួបគ្នា 4ប្រកួតគឺ

02-82 Bochum 1-0 Darmstadt

10-14 Bochum 1-1 Darmstadt

04-15 Darmstadt 2-0 Bochum

01-17 Darmstadt 2-1 Bochum

ទស្សនៈ Darmstadtឈ្នះ 2-0  

(9)Braunchweig (-0.5) Sandhausen(5)

Braunchweig លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  1-2-2។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Braunchweig 1-1 Erzgebirge

08-17 K Slautern 1-1 Braunchweig

08-17 Braunchweig 0-3 Wehen

Sandhausen លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Dresden 0-4 Sandhausen

08-17 Sandhausen 1-2 Fortuna

08-17 Strasbourg 1-0 Sandhausen

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Braunchweig ឈ្នះ9  និង ចាញ់ 1 ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-15 Braunchweig 1-3 Sandhausen

12-15  Sandhausen  0-2 Braunchweig

09-16 Braunchweig 2-1 Sandhausen

02-17 Sandhausen  0-1 Braunchweig

ទស្សនៈ Sandhausen ឈ្នះ 1-0  

(1)Fortuna (0) Union Berlin (4)

Fortuna លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0 ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Fortuna 2-0 k-Slautern

08-17 Sandhausen 1-2 Fortuna

08-17 Meerbusch 2-7 Fortuna

Union Berlin លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0   ។

3ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

08-17 Saarbruck 1-2 Union Berlin

08-17 Nurnberg 2-2 Union Berlin

08-17 Union Berlin 1-1 Bielefeld

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10ប្រកួត Fortuna ឈ្នះ3 ស្មើ4 និង ចាញ់ 3 ។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-15 Union Berlin 1-1 Fortuna

12-15 Fortuna 0-3 Union Berlin

10-16 Union Berlin  0-1 Fortuna

04-17 Fortuna 2-2 Union Berlin

ទស្សនៈស្មើ 2-2​