កប៉ាល់​ទេសចរណ៍ខ្នាតយក្ស ១០គ្រឿង

ការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍តាមផ្លូវទឹក ដោយកប៉ាល់ទេសចរណ៍ មានការនិយមពីភ្ញៀវទេសចរ ជុំវិញពិភពលោក ។

នៅពេលនេះ យើងសូមយកមកបង្ហាញជូននូវកប៉ាល់ទេសចរណ៍ខ្នាតយក្ស ចំនួន១០គ្រឿង ដែលល្បីឈ្មោះថាជាកប៉ាល់ធំៗបំផុត នៅលើពិភពលោក។

១.កប៉ាល់ Symphony of the Seas ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៦១,០១១ម៉ែត្រ

កម្ពស់ ៖ ៧២,៥ម៉ែត្រ

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៦៦៨០នាក់

តម្លៃ ៖ ១,៣៥ពាន់លានដុល្លារ (ឆ្នាំ២០១៦)។

២.កប៉ាល់ Harmony of the Seas ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី២ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៦២,១២ម៉ែត្រ

កម្ពស់ ៖ ៧២,៥ម៉ែត្រ

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៦៧៨០នាក់

តម្លៃ ៖ ១,៣៥ពាន់លានដុល្លារ (ឆ្នាំ២០១៥)។

៣.កប៉ាល់ Allure of the Seas ៖

៤.កប៉ាល់ Oasis of the Seas ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី៤ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៦២ម៉ែត្រ

ទម្ងន់ ៖ ១០០ ០០០តោន

ចំណុះអតិបរមា ៖ ជាង៦០០០នាក់

សម្ពោធ ៖ ២១ វិច្ឆិកា ២០០៨។

៥.កប៉ាល់ MSC Meraviglia ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី៥ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣១៦ម៉ែត្រ

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៤៥០០នាក់

សម្ពោធ ៖ ០២ កញ្ញា ២០១៦។

៦.កប៉ាល់ Norwegian Bliss ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី៦ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣០២ម៉ែត្រ

ទម្ងន់ ៖ ១៦៨,០២៨តោន

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៤០០២នាក់។

៧.កប៉ាល់ Quantum of the Seas ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី៧ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៤៧ម៉ែត្រ

ទម្ងន់ ៖ ១៦៨,៦៦៦តោន

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៤៩០៥នាក់។

៨.កប៉ាល់ Anthem of the Seas ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី៨ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៤៧ម៉ែត្រ

តម្លៃ ៖ ៩៤០លានដុល្លារ (ឆ្នាំ២០១៥)

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៤១៨០នាក់។

៩.កប៉ាល់ Ovation of the Seas ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី៩ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៤៨ម៉ែត្រ

សម្ពោធ ៖ ១៨ កុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៥

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៤៩០៥នាក់។

១០.កប៉ាល់ Norwegian Joy ៖

ចំណាត់ថ្នាក់ ៖ ជាកប៉ាល់ដែលធំជាងគេ លំដាប់ទី១០ លើពិភពលោក

ប្រវែង ៖ ៣៣៣ ម៉ែត្រ

សម្ពោធ ៖ ១៨ កុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៥

ចំណុះអតិបរមា ៖ ៣៨៨៣នាក់ តម្លៃ ៖ ១,៤ពាន់លាន៕