មឈូសទឹក​ក​​បាន​​មក​​ដល់​​ហើយ​​

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា វេលាម៉ោង៤ មឈូសទឹកកក សម្រាប់តម្កល់សព លោកបណ្ឌិតកែម ឡី បានយកមកដល់ វត្តចាស់ហើយ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីព្រះសង្ឃ គង់នៅប្រទេសបារាំង ពំុមែនទិញជាង១មឺុនដុល្លារ ពីក្រៅប្រទេសនោះទេ។

2