បាល់​ទាត់​អូទ្រីស D1 ជុំ​ទី10

(5) Liefering Vs Kapfenberger (7)

Liefering ក្នុងផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 2-1-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ2គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Innsbruck 1-0 Liefering

08-17 Liefering 0-0 Lustenau

09-17 Neustadt 2-0 Liefering

Kapfenberger ក្រៅផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 2-1-2 ស៊ុតបាល់បាន6គ្រាប់ និងរបូតវិញ8គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Floridsdorfer 0-3 Kapfenberger

08-17 Hartberg 4-0 Kapfenberger

09-17 Kapfenberger 2-1 Ried

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Liefering ឈ្នះ5 ស្មើ1 និងចាញ់4។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-16 Kapfenberger 1-0 Liefering

03-17 Liefering 1-1 Kapfenberger

05-17 Kapfenberger 0-3 Liefering

07-17 Kapfenberger 1-2 Liefering

ទស្សនៈ គ្មាន

(8) Lustenau Vs Flordisdorfer (10)

Lustenau ក្នុងផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 0-1-4 ស៊ុតបាល់បាន5គ្រាប់ និងរបូតវិញ10គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Liefering 0-0 Lustenau

08-17 Lustenau 0-1 Heidenheim

09-17 Lustenau 1-2 Hartberg

Flordisdorfer ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 0-0-4 ស៊ុតបាល់បាន4គ្រាប់ និងរបូតវិញ13គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Flordisdorfer 0-3 Kapfenberger

08-17 Blau Weib 4-0 Flordisdorfer

09-17 Flordisdorfer 1-1 Innsbruck

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Lustenau ឈ្នះ5 ស្មើ4 និងចាញ់1។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-16 Lustenau 1-1 Floridsdorfer

02-17 Floridsdorfer 1-0 Lustenau

04-17 Lustenau 0-0 Floridsdorfer

07-17 Floridsdorfer 1-5 Lustenau

ទស្សនៈ គ្មាន

(3) Inntruck Vs Blau Weib (6)

Inntruck ក្នុងផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 3-1-0 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ2គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Hartberg 3-1 Inntruck

08-17 Inntruck 3-0 Neustadt

09-17 Floridsdorfer 1-1 Inntruck

Blau Weib ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 1-2-1 ស៊ុតបាល់បាន7គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Lustenau 1-1 Blau Weib

08-17 Blau Weib 4-0 Floridsdorfer

09-17 Wattens 2-2 Blau Weib

ប្រវត្តិជួបគ្នា១០ប្រកួត Inntruck ឈ្នះ4 ស្មើ4 និងចាញ់2។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

11-16 Inntruck 1-1 Blau Weib

03-17 Blau Weib 3-1 Inntruck

05-17 Inntruck 2-1 Blau Weib

07-17 Blau Weib 1-1 Inntruck

ទស្សនៈ គ្មាន

(2) Hartberg Vs Wattens (9)

Hartberg ក្នុងផ្ទះ5ប្រកួតគឺ 3-2-0 ស៊ុតបាល់បាន14គ្រាប់ និងរបូតវិញ6គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Hartberg 3-1 Innsbruck

08- Hartberg 4-0 Kapfenberger

09-17 Lustenau 1-2 Hartberg

Wattens ក្រៅផ្ទះ4ប្រកួតគឺ 1-0-3 ស៊ុតបាល់បាន2គ្រាប់ និងរបូតវិញ7គ្រាប់។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

08-17 Neustadt 2-1 Wattens

08-17 Ried 4-0 Wattens

09-17 Wattens 2-2 Blau Weib

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺៈ

09-16 Hartberg 1-1 Wattens

07-17 Wattens 0-1 Hartberg

ទស្សនៈ គ្មាន