បាល់ទាត់ជប៉ុនខាប់ជុំទី ៣ ប្រកួតគ្មានជើងទី២

0
100

Consadole (+0.5) Nagasaki

Consadole (J1) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  4-0-1 ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Consadole 2-0 Oita

06-21 Kashima 4-0 Consadole

07-21 Consadole 1-0 Tokushima

Nagasaki (J2) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Tochigi 0-2 Nagasaki

06-21 Nagasaki 0-1 Iwata

07-21 Kyoto 0-2 Nagasaki

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Consadole ឈ្នះ6ស្មើ3និងចាញ់1។

ជួបគ្នា ៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

03-18 Consadole 2-1 Nagasaki

08-18 Nagasaki 2-3 Consadole

03-19 Consadole 0-0 Nagasaki

04-19 Nagasaki 3-6 Consadole

ទស្សនៈ  គ្មាន      

Kashiwa (-0.5) Kyoto

Kashiwa (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-0-3  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Kashiwa 0-2 Urawa

06-21 Shonan 2-4 Kashiwa

07-21 Kashiwa 1-2 Yokohama

Kyoto (J2) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Zweigen 1-2 Kyoto

06-21 Kyoto 2-0 Fagiano

07-21 Kyoto 0-2 Nagasaki

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Kashiwa ឈ្នះ7ស្មើ2និងចាញ់1។

ជួបគ្នា ៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

06-09 Kyoto 0-3 Kashiwa

07-09 Kyoto 1-2 Kashiwa

08-09 Kashiwa 0-0 Kyoto

03-19 Kyoto 0-1 Kashiwa

ទស្សនៈ គ្មាន    

Kobe (-0.5/1) Tokushima

Kobe (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  4-1-0 ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Fukuoka 1-2 Kobe

06-21 Kobe 5-0 Yokohama

07-21 Kobe 3-1 Shonan

Tokushima (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Tokushima 0-1 Tokyo

06-21 Tokushima 0-1 Yokohama

07-21 Consadole 1-0 Tokushima

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Kobe ឈ្នះ6ស្មើ2និងចាញ់2។

ជួបគ្នា ៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

10-14 Tokushima 2-2 Kobe

03-21 Tokushima 1-1 Kobe

04-21 Kobe 0-1 Tokushima

05-21 Tokushima 0-3 Kobe

ទស្សនៈ  គ្មាន    

Shimizu (-0.5) Grulla

Shimizu (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Vegalta 2-3 Shimizu

06-21 Yokohama 1-1 Shimizu

07-21 Shimizu 1-0 Oita

Grulla(J3)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Grulla 3-2 Azul Claro

06-21 Grulla 0-2 YSCC

07-21 Kataller 1-0 Grulla

គូទាំង២នេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន    

 Honda (+0.5) Iwata

Honda (J4) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ2-2-1  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Honda 3-0 Biwako

06-21 Honda 5-0 Kochi Utd

07-21 Matsue 1-0 Honda

Iwata (J2) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Iwata 1-0 Ichihara

06-21 Nagasaki 0-1 Iwata

07-21 Iwata 3-2 Niigata

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

06-17 Iwata 2-2 Honda

ទស្សនៈ  គ្មាន    

 Ococias (+0/0.5) Versaph Oita

Ococias (J5)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ3-2-0  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Hiroshima 1-5 Ococias

06-21 Ococias 2-2 Lagend

07-21 Porvenir 0-1 Ococias

Versaph Oita (J4)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-1-2 ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Versaph Oita 1-2 Iwaki

06-21 Maruyasu 3-2 Versaph Oita

07-21 Versaph Oita 1-1 Biwako

ទស្សនៈ  គ្មាន        

 Sagan (-0/0.5) Fukuoka

Sagan (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  1-3-1  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Sagan 1-0 Kumanoto

06-21 Yokohama 2-0 Sagan

07-21 Hiroshima 1-1  Sagan

Fukuoka (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Fukuoka 6-0 Kagoshima

06-21 Fukuoka 1-2 Kobe

07-21 Urawa 2-0 Fukuoka

ប្រវត្តិជួបគ្នា10 ប្រកួត Sagan ឈ្នះ5ស្មើ2និងចាញ់3។

ជួបគ្នា ៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-16 Fukuoka 2-3 Sagan

03-21 Sagan 0-0 Fukuoka

04-21 Sagan 0-1 Fukuoka

05-21 Fukuoka 4-1 Sagan

ទស្សនៈ  គ្មាន      

Kashima (-1) Tochigi

Kashima (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Kashima 1-1 Vegalta

06-21 Oita  0-0 Kashima

07-21 Kashima 4-0 Consadole

Tochigi (j2)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  1-2-2 ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Tochigi 0-2 Nagasaki

06-21 Tokyo 2-1 Tochigi

07-21 Tochigi 1-1 Machida

ប្រវត្តិជួបគ្នា1 ប្រកួតគឺៈ

08-19 Kashima 4-0 Tochigi

ទស្សនៈ  គ្មាន      

Vanraure (+1/1.5) Shonan

Vanraure (J3)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-0  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21Yokohama 0-0 Vanraure

06-21 Kagoshima 0-0 Vanraure

07-21 Vanraure 1-0 Fujieda

Shonan (J1)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Urwa 0-3 Shonan

06-21 Shonan 2-4 Kashima

07-21 Kobe 3-1 Shonan

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន    

Urawa (-1/1.5) Sagamihara

Urawa លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  2-2-1 ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21Kashima 0-2 Urawa

06-21 Urawa 2-0 Fukuoka

07-21 Vegalta 0-0 Urawa

Sagamihara (J2) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2   ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Sagamihara 0-2 Tokyo

06-21 Blaublitz 1-1 Sagamihara

07-21 Sagamihara 0-0 Giravanz

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន    

Juntendo (0) Thespa

Juntendo (គ្មានលីក) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-0-2  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21Kofu 1-6 Juntendo

06-21 Tonan 1-6 Juntendo

07-21Tokyo 1-2  Juntendo

Thespa (J2) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Thespa 0-1 Machida

06-21 Kofu 6-2 Thespa

07-21 Ichihara 2-0 Thespa

គូទាំង២ នេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

10 ប្រកួត Juntendo ឈ្នះស្មើនិងចាញ់។

ទស្សនៈ  គ្មាន      

Oita (-1) Fukui Utd

Oita (J1) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Oita 0-0 Kashima

06-21 Tokyo 3-0 Oita

07-21 Shimizu 1-0 Oita

Fukui Utd (J5)លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1  ​។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ​

06-21 Fukui Utd 1-0 Japan Soccer

06-21 Fukui Utd 5-2 Toyama

07-21 Artista 1-0 Fukui Utd

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេទស្សនៈ គ្មាន