ការប្រកួតជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោកទ្វីបអឺរុប

0
79

ទស្សនៈ Asianbookieយកៈ Finland, Norway,Turkey,France ,Holland ,Wales, Belguim

ពូលD

(1)France (-3) Kazakhstan(5)

France លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ3-2-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 France 2-0 Finland

10-21 Belguim 2-3 France

10-21 Spain 1-2 France

Kazakhstan លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-2-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Bosnia 2-2 Kazakhstan

10-21 Kazakhstan 0-2 Bosnia

10-21 Kazakhstan 0-2 Finland

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺ

03-21 Kazakhstan 0-2 France

ទស្សនៈFrance  ឈ្នះ 3-0

(4)Bosnia (-0.5) Finland(3)

Bosnia លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Bosnia 2-2 Kazakhstan

10-21 Kazakhstan 0-2 Bosnia

10-21 Ukriane 1-1 Bosnia

Finland លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-1-2  ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 France 2-0 Finland  

10-21 Finland 1-2 Ukraine

10-21 Kazakhstan 0-2 Finland

ប្រវត្តិជួបគ្នា4ប្រកួតគឺ

04-04 Bosnia 1-0 Finland

06-19 Finland 2-0 Bosnia

10-19 Bosnia 4-1 Finland

03-21 Finland 2-2​ Bosnia

ទស្សនៈ Bosnia ឈ្នះ  2-1

ពូលE

(3)Wales (-1.5/2) Belarus (5)

Wales លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Wales 0-0 Estonia

10-21 Czech 2-2 Wales

10-21 Estonia 0-1 Wales

Belarus លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-0-5  ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Belarus 0-1 Belguim

10-21 Estonia 2-0 Belarus

10-21 Belarus 0-2 Czech

ប្រវត្តិជួបគ្នា6ប្រកួត Wales ឈ្នះ5 និងចាញ់ 1។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-00 Belarus 2-1 Wales

10-01 Wales 1-0 Belarus

09-19 Wales 1-0 Belaurs

09-21 Belarus 2-3 Wales

ទស្សនៈ Wales ឈ្នះ2-0   

(1)Belguim (-3/3.5) Estonia(4)

Belguim លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ3-0-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Belarus 0-1 Belguim

10-21 Belguim 2-3 France

10-21 Italy 2-1 Belguim

Estonia លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3  ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Wales 0-0 Estonia

10-21 Estonia 2-0 Belarus

10-21 Estonia 0-1 Wales

ប្រវត្តិជួបគ្នា7ប្រកួត Belguim ឈ្នះ7  និងចាញ់1 ។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

10-09 Estonia  2-0 Belguim

11-16 Belguim 8-1 Estonia

06-17 Estonia  0-2 Belguim

09-21 Estonia  2-5 Belguim

ទស្សនៈ Belguim ឈ្នះ  3-1

ពូលG

 (2)Norway (2/2.5) Latvia(5)

Norway លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-2-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Norway 5-1 Gibralta

10-21 Turkey 1-1 Norway

10-21 Norway 2-0  Montenegro

Latvia លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-1-3 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Montenegro 0-0 Latvia

10-21 Latvia 0-1 Holland

10-21 Latvia 1-2 Turkey

ប្រវត្តិជួបគ្នា3ប្រកួតគឺ

09-98 Norway 1-3 Latvia

10-99 Latvia 1-2 Norway

09-21 Latvia 0-2 Norway

ទស្សនៈ Norway ឈ្នះ 2-0  

(3)Turkey (4.5) Gibraltar(6)

Turkey លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Holland 6-1 Turkey

10-21 Turkey 1-1​Norway

10-21 Latvia 1-2 Turkey

Gibraltar លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-0-5 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Norway 5-1 Gibraltar

10-21 Gibraltar 0-3 Montenegro

10-21 Holland 6-0 Gibraltar

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺ

09-21 Gibraltar 0-3 Tukey

ទស្សនៈTurkey  ឈ្នះ 3-0

(4)Montenegro (+1.5/2) Holland(1)

Montenegro លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Montenegro 0-0 Lavia

10-21 Gibraltar 0-3 Montenegro

10-21 Norway 2-0 Montenegro

Holland លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

09-21 Holland 6-1 Turkey

10-21 Latvia 0-1 Holland

10-21 Holland 6-0 Gibraltar

ប្រវត្តិជួបគ្នា2ប្រកួតគឺ

09-21 Holland 4-0 Montenegro

ទស្សនៈ Holland ឈ្នះ  2-0