អង់គ្លេសបញ្ជូន ទាហាន៥០នាក់ ទៀតទៅកាន់ អាហ្វហ្គានីស្ថាន

អង់គ្លេស៖ ចក្រភពអង់គ្លេស នឹងបញ្ជូនកង ទ័ព៥០នាក់ ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានី ស្ថានដើម្បី ហ្វឹកហ្វឺននិងផ្តល់ការណែ នាំដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅទីនោះ។

ទាហានទាំងនោះនឹងចូល រួមជាមួយកងទ័ពអង់គ្លេស៤៥០នាក់ ដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសនេះ ហើយនឹងជួយគាំទ្រដល់ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងពួកភរវកម្មនិង ផ្តល់នូវការដឹកនាំហ្វឹកហ្វឺនថែមទៀតផង។

ទោះជាយ៉ាងណាប្រភពផ្លូវការបានឲ្យដឹងទៀតថាកងទ័ពបន្ថែមនេះនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងនិងពួកតាលីបង់ឡើយ។ ទ័ពអង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននឹងមាន ការអូសបន្លាយបេសក កម្មរបស់ពួកគេរហូតឈាន ចូលក្នុង ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ។