អត្រាអ្នក ស្លាប់នៅ កន្លែងធ្វើការ​ងារ ក្នុងប្រទេស សិង្ហបុរី​កើន ឡើងឆ្នាំនេះ

សិង្ហបុរី៖ រដ្ឋមន្ត្រី ហត្ថពលិកលោក Lim Swee Say បានព្រមាន  ថាសិង្ហបុរីមាន និន្នាការធ្លាក់ ចុះជាថ្មីម្តងទៀត ចំពោះសុវត្ថិភាពនៅកន្លែង បំពេញការងារ ហើយអត្រាអ្នក ស្លាប់គឺមានការ កើនឡើងថែម ទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ។

ថ្លែងកាលពីម្សិល មិញនៅក្នុង សន្និសិទមួយស្តី ពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាព នៅកន្លែងធ្វើការ ងារឲ្យដឹងថាម នុស្សចំនួន ៤៨នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ ជីវិតនៅកន្លែង បំពេញការងារ រហូតមកទល់ នឹងពេលនេះ ហើយ បណ្តាក្រុមហ៊ុន មួយចំនួន ក៏បានបង្កើតកញ្ចប់ថវិកា មួយសម្រាប់ ជាប្រាក់ផាក ពិន័យដោយ សារតែពួកគេគិត ថាការរំលោភបំពា នសុវត្ថិភាពគឺមិន អាចចៀសវាងបាន។

លោក Lim បានថ្លែងថា សិង្ហបុរីគ្រប់ គ្រងបាននូវការនាំ មកនូវអត្រាម រណភាពនៅក ន្លែងធ្វើការឲ្យថ យចុះពី២,៩%ក្នុងចំនួនកម្មករ១០ម៉ឺ ននាក់កាលពី ឆ្នាំ២០០៨មកត្រឹ ម១,៨%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ប៉ុន្តែវា បានកើនឡើង១,៩%ទៅវិ ញក្នុងអំឡុង ឆ្នាំ២០១៥និងត្រូវបានគេ រំពឹងថានឹ ងឈានដល់អត្រា ២,២%ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ឧស្សាហកម្មសំ ណង់គឺជាវិស័ យមួយដែល រងបន្ទុក៤០%នៃ អត្រាអ្នកស្លា ប់នៅកន្លែង ការងារក្នុង ឆ្នាំនេះ ស្របពេលដែលបណ្តាក្រុ មហ៊ុនានា បានរងការប៉ះ ទង្គិចដោយការ បង្អន់ល្បឿន សេដ្ឋកិច្ចដែលព្យាយា មកាត់បន្ថយការចំ ណាយផ្សេង ៗរបស់ពួកគេ។

ទោះជាយ៉ាងណា ប្រធានវិទ្យាស្ថាន សុវត្ថិភាពសិង្ហបុរីលោក Bernard Soh បានថ្លែង ថាក្រុមហ៊ុនតូចៗដែលគេសង្កេត ឃើញមានអត្រា គ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ ពួកគេ នឹងរៀបចំ កញ្ចប់ថវិកា១ម៉ឺន ទៅ២ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ ជាប្រាក់ផាក ពិន័យជាជា ងវិនិយោគ ច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែ លអាចចំណាយប្រមា ណជា១៥%នៃ តម្លៃកិច្ចសន្យារបស់ ពួកគេ។ ចំណែកនិយោ ជកជាច្រើនបា នថ្លែងថាទីផ្សារ ការងារតូច ចង្អៀតហើយភា ពកម្រនៃគម្រោង ផ្សេងៗបានធ្វើ ឲ្យពួកគេស្ថិ តក្នុងចំណង នៅពេលពួក គេដេញថ្លៃបានចំពោះ កុងត្រាឬកិច្ច សន្យាជាច្រើន។